Mikroekonomisk analys: rationalitet, jämlikhet och hållbarhet, 7.5 hp

Microeconomic Analysis: Rationality, equality, and sustainability, 7.5 credits

770G35

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Göran Hägg

Kursansvarig

Göran Hägg

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall

Kontaktinformation

Anki Rune, administratör

Linnea Tengvall, studierektor

Åsa Carmesten, studievägledare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2023 202349-202403 Svenska Linköping, Valla
F7KPO Politices kandidatprogram 3 (HT 2023) 202349-202403 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

 • Politices kandidatprogram

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: 

 • redogöra för hur nationalekonomisk teori på olika sätt kan användas för att analysera samhällsrelevanta problem inom områdena beteendeekonomi, jämlikhet och hållbarhet
 • redogöra för hur mikroekonomisk teori och analys påverkas av informations- och kunskapsasymmetrier samt individers begränsade rationalitet, olika identitet, möjlighet till strategiskt beteende och svek
 • redogöra för aktuella exempel på empirisk forskning inom områdena beteendeekonomi, jämlikhet och hållbarhet
 • självständigt och kritiskt analysera ekonomiska problemställningar inom områdena beteendeekonomi, jämlikhet och hållbarhet
 • göra samhälleliga och etiska bedömningar vid diskussion av problemställningar inom områdena beteendeekonomi, jämlikhet och hållbarhet
 • diskutera den nationalekonomiska teorins roll som analysverktyg i samhället, dess begränsningar och människors ansvar för hur den används

Kursinnehåll

Kursen startar i neoklassisk teori med fokus på hur teorin på olika sätt kan användas samt utvecklas för att analysera aktuella samhällsproblem relaterade till människors rationalitet, jämlikhet och hållbarhet. I kursen behandlas hur vi i mikroekonomisk analys och empirisk forskning kan ta hänsyn till och undersöka effekter av: 

 • asymmetriska informations- och kunskapsförhållanden mellan individer, 
 • individers begränsade rationalitet eller irrationalitet, 
 • individers identitet, 
 • individers möjlighet till strategiskt beteende och svek. 

På kursen studeras ett urval av aktuella tillämpningar hämtade från beteendeekonomi, ekonomisk forskning om diskriminering och ekonomisk forskning om hållbarhet.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande bedriva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

 • aktivt deltagande på seminarier, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga tentamen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TENT Skriftlig tentamen 4.5 hp U, G, VG
SEMI Seminarier 3 hp U, G

Böcker

Aldén, L., m.fl., Nationalekonomins frågor, senaste upplagan. Studentlitteratur
Goolsbee, A., Levitt, S. D., Syverson, C.,, Microeconomics, senaste upplagan.
Thaler R.,, Beslut och beteenden: att räkna med människan, senaste upplagan.

eller

Thaler, R.,, Misbehaving: The Making of Behavioral Economics, senaste upplagan.

eller

Övrigt

Artiklar och övrig kurslitteratur som eventuellt tillkommer finns i lisamrummet.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.