Globalisering och ekonomisk tillväxt, 7.5 hp

Globalisation and Economic Growth, 7.5 credits

770G36

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Joakim Persson

Kursansvarig

Joakim Persson

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall

Kontaktinformation

Anki Rune, administratör

Linnea Tengvall, studierektor

Åsa Carmesten, studievägledare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2023 202349-202403 Svenska Linköping, Valla
F7KPO Politices kandidatprogram 3 (HT 2023) 202349-202403 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Politices kandidatprogram

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för modeller för ekonomisk tillväxt för en sluten ekonomin samt för orsaker till faktorrörlighet mellan länder och dess effekter
  • redogöra för bestämningsfaktorer till ekonomiskt välstånd
  • redogöra för sambanden mellan ekonomisk tillväxt, inkomstfördelning och miljö
  • redogöra för modeller som förklarar internationella handelsmönster, ekonomisk integration och ekonomisk geografi
  • analysera effekter av handelshinder och industripolitik
  • redogöra för grundläggande modeller i politisk ekonomi

Kursinnehåll

I kursen behandlas de nationalekonomiska delområdena ekonomisk tillväxt och utvecklingsekonomi, internationell handel, ekonomisk integration, ekonomisk geografi och politisk ekonomi. Orsaker till ekonomisk utveckling, orsaker till och effekter av internationell faktorrörlighet samt samband mellan ekonomisk utveckling, inkomstfördelning och miljö tas upp. I kursen studeras orsaker till internationell handel, ekonomisk integration och ekonomisk geografi samt effekterna av internationell handel och ekonomisk integration på relativpriser, handelsströmmar, välfärd och inkomstfördelning. Inom kursen studeras handelspolitik och effekter av handelshinder på inkomstfördelning och välfärd samt modeller som förklarar politik, s k politisk ekonomi. Makroekonomisk historik och aktuella händelser beskrivs.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och seminarier. Utöver detta ska den studerande bedriva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

  • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV
  • muntlig och skriftlig presentation av grupparbete, betygsskala: UG

För godkänt slutbetyg krävs godkänt på samtliga ingående moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga tentamen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN1 Skriftlig tentamen 6.5 hp U, G, VG
RED1 Redovisning av grupparbete 1 hp U, G

Böcker

Paul Krugman, Maurice Obstfeld, Marc Melitz., International Economics: Theory and Policy, Global Edition, senaste upplagan.

Kompendier

Joakim Persson., Joakim Persson, Grundläggande makroekonomi, ca 260 sidor.

Övrigt

Artiklar och övrig kurslitteratur som eventuellt tillkommer finns i lisamrummet.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.