Agentbaserad modellering, 7.5 hp

Agent-Based Modelling, 7.5 credits

771A21

Huvudområde

Computational Social Science

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Eduardo Tapia

Kursansvarig

Eduardo Tapia

Studierektor eller motsvarande

Carl Nordlund

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MCD Computational Social Science, Master´s Programme - First and main admission round 2 (VT 2022) 202214-202223 Engelska Norrköping, Norrköping O
F7MCD Computational Social Science, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 2 (VT 2022) 202214-202223 Engelska Norrköping, Norrköping

Huvudområde

Computational Social Science

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

  • Master´s Programme in Computational Social Science

Förkunskapskrav

Kandidatexamen inom humaniora, samhällskap, kulturvetenskap, beteendevetenskap, naturvetenskap, datorvetenskap eller ingenjörsvetenskap.
​Dokumenterad kunskap i engelska motsvarande Engelska 6/B.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på avancerad nivå kunna:

  • Redogöra för centrala tillämpningar av agent-baserad modellering (ABM) inom samhällsvetenskapen;
  • Förklara logiken bakom agentbaserad modellering och dess förklaringsvärde;
  • Designa och programmera olika typer av agentbaserade modeller;
  • Utföra olika agentbaserade datorexperiment;
  • Utvärdera resultaten från agentbaserade modeller genom olika typer av statistiska känslighetsanalyser.

Kursinnehåll

Agent-baserad simulering är en metod för att analysera hur grupper av interagerande individer eller andra typer av agenter genererar olika typer av makroutfall. I den här kursen introduceras tekniken bakom agentbaserade modeller (ABM). I kursen behandlas alla moment som utvecklandet av en ABM innefattar, från teoretisk design till implementering, kalibrering och utvärdering av modellen. Genom intensiva datorlaborationer får studenten förståelse för hur objektorienterad programmering används för att skapa en ABM, inklusive hantering av variabler, kommandon och procedurer. I kursen ingår praktiskt arbete med olika typer av ABM experiment, samt metoder för hur man utvärderar hur robusta simuleringsresultat är, genom olika typer av statistiska sensitivitetsanalyser.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, litteraturstudier, datorlaborationer och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Undervisningsspråk: engelska

Examination

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter, aktivt deltagande i seminarier, datorlaborationer samt en avslutande skriftlig individuell uppgift. Detaljerad information om examinationen finns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
ASSI Uppgifter 7.5 hp EC

Böcker

Litteraturlistan kommer att publiceras under Övriga dokument.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Namn Filnamn Beskrivning
Reading list Reading list.pdf