Social nätverksanalys, 7.5 hp

Social Network Analysis, 7.5 credits

771A24

Huvudområde

Computational Social Science

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Károly Takács

Kursansvarig

Károly Takács

Studierektor eller motsvarande

Carl Nordlund

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Jonas Johansson, study adviser

Jonas Johansson, study adviser

Károly Takács, course director

Madelene Töpfer, course administrator

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) VT 2025 202504-202513 Engelska Norrköping, Norrköping
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) VT 2025 202504-202513 Engelska Norrköping, Norrköping

Huvudområde

Computational Social Science

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1F

Förkunskapskrav

 • 180 hp godkända varav 90 hp godkända i ett huvudområde inom ett av följande ämnesområden: samhällsvetenskap, naturvetenskap, ingenjörsvetenskap, statistik eller matematik
 • 15 hp i statistik, datavetenskap, matematik eller motsvarande på avancerad nivå
 • Engelska 6
  Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på avancerad nivå kunna:

 • Förklara grundläggande begrepp och teorier inom samhällsvetenskaplig nätverksanalys, samt förstå hur dessa teorier och begrepp kan bidra till att förklara olika aktörers beteenden på mikronivå, samt olika makroutfall
 • Kritiskt granska hur nätverk kan bidra till att förklara sociala, politiska, ekonomiska och kulturella fenomen
 • Använda statistisk programvara för att visualisera nätverk och analysera deras egenskaper, samt kunna koppla dessa resultat till nätverksanalytiska begrepp och teorier
 • Förklara principerna bakom olika statistiska modeller för sociala nätverk
 • Använda programvara för att statistiskt modellera sociala nätverk, för att förstå deras uppkomst och utveckling
 • Simulera nätverksdynamik utifrån olika nätverksmodeller

Kursinnehåll

Kursen går igenom de huvudsakliga begrepp, mått och statistiska metoder som används vid datorbaserad analys av samhällsvetenskaplig nätverksdata. Nätverkskoncept såsom centralitet och ”brokerage” diskuteras, och olika sätt att mäta dessa utvärderas. Kursen omfattar även hur datorer kan användas för att hantera, visualisera och analysera nätverksdata. Statistiska modeller för att analysera nätverk introduceras, och studenten får erfarenhet av att arbeta med relevanta programvaruverktyg. I interaktiva datorlaborationer presenteras och estimeras olika statistiska modeller för nätverksdata, inklusive metoder för att simulera dessa nätverksmodeller.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, litteraturstudier, datorlaborationer och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Undervisningsspråk: engelska

Examination

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter, aktivt deltagande i seminarier, datorlaborationer samt en avslutande individuell skriftlig uppgift.

Detaljerad information om examinationen finns i kursens studiehandledning

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
ASS1 Uppgifter 4.5 hp EC
PRO2 Projekt 2 hp EC
LSP1 Litteraturseminarium och presentationer 1 hp EC

Böcker

Kolaczyk, Eric D., Csárdi, Gábor, (2014) Statistical analysis of network data with R. Springer, [2014]

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.