Big data: Sociala processer och etiska frågor, 7.5 hp

Big Data: Social Processes and Ethical Issues, 7.5 credits

771A33

Huvudområde

Computational Social Science

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Cory Robinson

Kursansvarig

Cory Robinson

Studierektor eller motsvarande

Carl Nordlund
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MCD Computational Social Science, Master´s Programme - First and main admission round 3 (HT 2022) 202249-202303 Engelska Norrköping, Norrköping O
F7MCD Computational Social Science, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 3 (HT 2022) 202249-202303 Engelska Norrköping, Norrköping O

Huvudområde

Computational Social Science

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1F

Kursen ges för

 • Master´s Programme in Computational Social Science

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen inom humaniora, samhällskunskap, kulturvetenskap, beteendevetenskap, naturvetenskap, datavetenskap eller ingenjörsvetenskap
 • Engelska B/Engelska 6
 • 45 hp godkända inom Computational Social Science
  (Undantag för svenska)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på avancerad nivå kunna:

 • identifiera, undersöka och ta ställning till etiska problem kopplat till användning av stora datamängder i kommersiella och icke-kommersiella sammanhang
 • analysera motsättningar eller ömsesidiga fördelar som kan uppstå mellan de som bidrar med digitala data, organisationer som samlar in dessa data och sociala aktörer som använder dessa data som underlag för beslutsfattande
 • formulera modeller för socialt beteende som leder till produktion av stora dataregister och interaktion med digitala plattformar som genererar dessa data
 • utforma etiska metodramverk för insamling, användning och analys av data
 • kritiskt granska användningen av digital ’big data’ i samhällsvetenskaplig analys vad gäller bias, extern validitet, representativitet och relaterade problem
 • analysera fallstudier som utforskar samtida problem med insamling, användning och analys av digitala big data

Kursinnehåll

Kursen behandlar etiska och metodologiska frågeställningar i relation till studiet av stora datamängder. Kursen behandlar även de sociala processer och aktörer som interagrerar med digitala plattformar samt producerar och lagrar ’big data’, samt frågor rörande individens integritet, anonymitet och konfidentialitet. Specifika etiska problem som uppstår genom produktion av digitala big data diskuteras, exempelvis representativitet, stickprovsurval, icke-mänskliga aktörer och aktörer med tvivelaktiga avsikter. Även reproduktion av socialt önskvärt beteende genom AI och maskininlärning berörs. Utifrån detta genomförs kritisk granskning av analyser och organisatoriska beslutsprocesser. I kursen undersöks också organisationers motiv för att samla in och använda digitala big data direkt eller indirekt för vinst och beslutsfattande. Dessa frågor undersöks genom aktuella fallstudier.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, litteraturstudier och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Undervisningsspråk: engelska.

Examination

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter, aktivt deltagande i seminarier samt en avslutande individuell skriftlig uppgift. Detaljerad information om examinationen finns i kursens studieanvisning.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
ESS2 Essä 6 hp EC
INL1 Inlämningsuppgift 1.5 hp EC

Böcker

Reading list can be found under "Additional documents/Övriga dokument"

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.