Beräkningsmetoder för att studera organisationer, 7.5 hp

Computational Approaches to the Study of Organizations, 7.5 credits

771A38

Huvudområde

Computational Social Science

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Abiel Sebhatu

Kursansvarig

Abiel Sebhatu

Studierektor eller motsvarande

Carl Nordlund

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2022 202244-202248 Engelska Norrköping
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2022 202244-202248 Engelska Norrköping

Huvudområde

Computational Social Science

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Förkunskapskrav

 • 180 hp godkända varav 90 hp inom något av områdena humaniora, samhällskunskap, kulturvetenskap, beteendevetenskap, naturvetenskap, datorvetenskap eller ingenjörsvetenskap
 • 15 hp godkända inom ett eller flera av följande ämnen:
  - Statistik
  - Matematik
  ​- Datavetenskap
 • Engelska 6
  Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på avancerad nivå kunna:

 • beskriva, kombinera och tillämpa modeller i organisationsteori för att besvara forskningsfrågor
 • applicera kvantitativa och datorbaserade metoder i studier av organisationer
 • beskriva och utvärdera tillämpningar av kvantitativa och datorbaserade metoder inom organisationsforskning
 • bedöma och diskutera kvantitativ empirisk forskning om organisationer
 • formulera forskningsfrågor av relevans för samtida studier av organisationer

Kursinnehåll

I kursen behandlas organisationsteorier, med specifikt fokus på kvantitativa och datorbaserade modeller. Teorier och empirisk forskning i studier av organisationer, inklusive organisationsdemografi, interna arbetsmarknader, organisationers beslutsfattande och organisationsekologi, analyseras och jämförs. Forskning om organisationer används för att formulera teoretiska modeller, samt prediktioner av dessa modeller. Särskild uppmärksamhet ägnas åt användningen av statistiska och datorbaserade metoder inom organisationsforskning.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, litteraturstudier och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Undervisningsspråk: engelska.

Examination

Kursen examineras genom

 • gruppvisa, skriftliga inlämningsuppgifter, betygsskala: EC
 • individuell skriftlig hemtentamen, betygsskala: EC
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: EC

De gruppvisa inlämningsuppgifterna och den individuella hemtentamen ger ett antal kurspoäng.

För godkänt slutbetyg (E) på kursen krävs Pass på aktivt deltagande i seminarier samt minst 50 % av kurspoängen. Högre slutbetyg bestäms av uppnådda kurspoäng enligt nedan:

För godkänt (E) som slutbetyg på kursen krävs minst 50% av kurspoängen
För D som slutbetyg på kursen krävs minst 61% av kurspoängen
För C som slutbetyg på kursen krävs minst 71% av kurspoängen
För B som slutbetyg på kursen krävs minst 81% av kurspoängen
För A som slutbetyg på kursen krävs minst 91% av kurspoängen
 

Detaljerad information om examinationen finns i kursens studieanvisning.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
GRP1 Gruppuppgifter 2.5 hp EC
EXAM Slutlig examination 4 hp EC
OBL2 Obligatoriska seminarium 1 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.