Maskininlärning för samhällsvetenskap, 7.5 hp

Machine Learning for Social Science, 7.5 credits

771A43

Huvudområde

Computational Social Science

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Martin Arvidsson

Kursansvarig

Martin Arvidsson

Studierektor eller motsvarande

Carl Nordlund
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MCD Computational Social Science, Master´s Programme - First and main admission round 3 (HT 2022) 202239-202243 Engelska Norrköping O
F7MCD Computational Social Science, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 3 (HT 2022) 202239-202243 Engelska Norrköping O

Huvudområde

Computational Social Science

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Master´s Programme in Computational Social Science

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen inom humaniora, samhällskunskap, kulturvetenskap, beteendevetenskap, naturvetenskap, datavetenskap eller ingenjörsvetenskap
 • Engelska 6
 • 45 hp godkända inom Computational Social Science
  Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på avancerad nivå kunna:

 • använda begrepp och metoder inom maskininlärning för att formulera och lösa praktiska problem av relevans för samhällsvetenskaplig forskning
 • använda statistisk programvara för att estimera maskininlärningsmodeller, utvärdera deras anpassningsgrad, välja deras parametrar och tolka deras resultat
 • beskriva olika maskininlärningsmetoders styrkor och svagheter
 • redogöra för vilka maskininlärningsmodeller som är lämpliga för särskilda tillämpningar
 • jämföra maskininlärningsverktyg med traditionella statistiska metoder, identifiera problem som bäst lämpar sig för maskininlärning och problem där de två kan komplettera varandra

Kursinnehåll

I kursen ges en översikt över de viktigaste begreppen och metoderna inom maskininlärning (ML) som är relevanta för samhällsvetenskaplig forskning. Först ges en allmän introduktion till ML, där grundläggande idéer granskas och kontrasteras mot traditionell statistik. Sedan introduceras centrala tekniker inom övervakad inlärning (t.ex. beslutsträd) och oövervakad inlärning (t.ex. k-means). I datorlaborationer lär sig studenterna hur man använder dessa tekniker i statistisk programvara för att lösa praktiska problem av relevans för samhällsvetenskaplig forskning. I kursen behandlas även hur maskininlärning kan bidra till kausal inferens.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och interaktiva datorlaborationer. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Undervisningsspråk: engelska.

Examination

Kursen examineras genom

 • aktivt deltagande i datorlaborationer, betygsskala: EC (Pass/Fail)
 • individuell datortentamen, betygsskala: EC

För godkänt betyg (E) på kursen krävs minst E på den individuella datortentamen samt Pass på datorlaborationerna. Högre slutbetyg på kursen bestäms av betyget på den individuella datortentamen.

Detaljerad information om examinationen finns i kursens studieanvisning. 
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LAB1 Laboration 3.5 hp EC
EXA1 Slutgiltig tentamen 4 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Namn Filnamn Beskrivning
Reading list ML Reading list ML.pdf