Hållbart företagande – ett ekologiskt perspektiv, 7.5 hp

Sustainable Business - an ecological perspective, 7.5 credits

772G02

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Joyanto Routh

Kursansvarig

Joyanto Routh

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) 5 (HT 2022) 202244-202248 Engelska Linköping, Valla V
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska (Företagsekonomi) 5 (HT 2022) 202244-202248 Engelska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Företagsekonomi) 5 (HT 2022) 202244-202248 Engelska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Företagsekonomi) 5 (HT 2022) 202244-202248 Engelska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Företagsekonomi) 5 (HT 2022) 202244-202248 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C
samt
minst 60 hp godkända inom programmet, eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • identifiera, förklara och tillämpa centrala begrepp för ekologisk hållbarhet, naturresursförvaltning och miljöproblem
 • analysera samband mellan ekologisk hållbarhet och hållbar affärsverksamhet ur ett ledningsperspektiv
 • identifiera mönster om hållbar verksamhet i företag, utveckla rimliga förklaringar, föreslå möjliga lösningar och reflektera över resultaten av vidtagna åtgärder
 • kritiskt analysera och integrera kunskap genom läsning, diskussioner och projektarbete samt uttrycka den i tal och skrift

Kursinnehåll

I kursen behandlas hållbar utveckling, naturresursförvaltning och miljöproblem. Utmaningar och möjligheter med resursanvändning i produktionen och påverkan på ekologisk hållbarhet för privat företagande tas upp i kursen. Integration av tänkande kring effektiv resurshantering i företagets strategi samt insikt om potentialen i clean tech-lösningar behandlas med koppling till naturresurser, ekologisk hållbarhet och hur dessa korrelerar till gröna affärsmodeller, företagens varumärken och CSR-arbete. I kursen diskuteras det interdisciplinära forsknings- och utbildningsområdet miljövetenskap som en språngbräda för att utforska ekologiska utmaningar och möjligheter för privata företag.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, projektarbete och workshops.  
Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Undervisnings- och examinationsspråk: Engelska.

Examination

Kursen examineras genom:

 • projektarbete i grupp, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i workshops, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig examination, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på Individuell skriftlig examination. 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 7.5 hp U, G, VG

Böcker

Esty, Daniel C, Winston, Andrew S., (2009) Green to gold : how smart companies use environmental strategy to innovate, create value, and build competitive advantage

ISBN: 9780470393741

Esty, Daniel, Simmons, P. J., (2011) The green to gold business playbook. how to implement sustainability practices for bottom-line results in every business function Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2011

ISBN: 9780470590751

 

 

These are the two main course books. A complete list of essential and complementary readings, as well as other suggested literature, will be available on Lisam.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.