Hållbart företagande – ett ekologiskt perspektiv, 7.5 hp

Sustainable Business - an ecological perspective, 7.5 credits

772G02

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Joyanto Routh

Kursansvarig

Joyanto Routh

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic, Pernilla Broberg
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) 5 (HT 2022) 202244-202248 Engelska Linköping V
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska (Företagsekonomi) 5 (HT 2022) 202244-202248 Engelska Linköping V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Företagsekonomi) 5 (HT 2022) 202244-202248 Engelska Linköping V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Företagsekonomi) 5 (HT 2022) 202244-202248 Engelska Linköping V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Företagsekonomi) 5 (HT 2022) 202244-202248 Engelska Linköping V

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C
samt
minst 60 hp godkända inom programmet, eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • identifiera, förklara och tillämpa centrala begrepp för ekologisk hållbarhet, naturresursförvaltning och miljöproblem
 • analysera samband mellan ekologisk hållbarhet och hållbar affärsverksamhet ur ett ledningsperspektiv
 • identifiera mönster om hållbar verksamhet i företag, utveckla rimliga förklaringar, föreslå möjliga lösningar och reflektera över resultaten av vidtagna åtgärder
 • kritiskt analysera och integrera kunskap genom läsning, diskussioner och projektarbete samt uttrycka den i tal och skrift

Kursinnehåll

Hållbar utveckling är ett växande problem för företag över hela världen. Resursanvändning i produktionen och påverkan på ekologisk hållbarhet utgör utmaningar, men också möjligheter, för privat företagande. För att integrera tänkande kring effektiv resurshantering i företagets strategi och inse potentialen i clean tech-lösningar, behöver chefer en grundläggande kunskap om området naturresurser, ekologisk hållbarhet och hur dessa korrelerar till gröna affärsmodeller, företagens varumärken och CSR-arbete. I den här kursen kommer vi därför att använda det interdisciplinära forsknings- och utbildningsområdet miljövetenskap som en språngbräda för att utforska ekologiska utmaningar och möjligheter för privata företag.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen är utformad för att uppmuntra ett aktivt deltagande och studenterna deltar i olika former av interaktiva lärandesituationer. De pedagogiska formerna för detta är 

 • interaktiva litteraturseminarier, kompletterade med individuell läsning för att lägga teoretisk grund, introducera studenterna till forskningsområdena, och ge underlag för diskussion
 • workshops där studenterna kommer att diskutera och tillämpa vad de lärt sig under projektarbete, litteraturseminarier och föreläsningar, för att öva sin förmåga att analysera situationer och presentera rimliga och relevanta lösningar på ekologiska utmaningar för en hållbar affärsverksamhet
 • textskrivande utifrån seminarier, föreläsningar och diskussioner

Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: Engelska.

Examination

Kursen kommer att examineras genom ett antal övningar som är utspridda under hela kursen.

 • Projektarbete
 • Aktivt deltagande i obligatoriska moment
 • Individuell skriftlig examination.

Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 7.5 hp U, G, VG

Böcker

Esty, Daniel C, Winston, Andrew S., (2009) Green to gold : how smart companies use environmental strategy to innovate, create value, and build competitive advantage

ISBN: 9780470393741

Esty, Daniel, Simmons, P. J., (2011) The green to gold business playbook. how to implement sustainability practices for bottom-line results in every business function Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2011

ISBN: 9780470590751

 

 

These are the two main course books. A complete list of essential and complementary readings, as well as other suggested literature, will be available on Lisam.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.