Human Resource Management, 7.5 hp

Human Resource Management, 7.5 credits

772G03

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Réka Andersson

Kursansvarig

Réka Andersson

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) 5 (HT 2024) 202444-202448 Engelska Linköping, Valla V
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska (Företagsekonomi) 5 (HT 2024) 202444-202448 Engelska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Företagsekonomi) 5 (HT 2024) 202444-202448 Engelska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Företagsekonomi) 5 (HT 2024) 202444-202448 Engelska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Företagsekonomi) 5 (HT 2024) 202444-202448 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C
samt
minst 60 hp godkända inom programmet, eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för nyckelbegrepp, definitioner och centrala teman inom HRM
 • redogöra för effekterna av moderna organisationsformer för HRM
 • diskutera hur arbetsmiljö, intersektionalitet och digitaliseringsfrågor kan påverka HRM principer och praktiker
 • skriftligt redovisa relevant litteratur och teorier samt tillämpa och diskutera dessa på ett sätt som visar på förståelse för innehållet
 • hantera och integrera vetenskapliga referenser på ett korrekt och relevant sätt
 • utveckla, organisera och leda lärmoment inom HRM

Kursinnehåll

I kursen ges en introduktion till centrala delar inom forskningsområdet HRM. 

I kursen fokuseras det på hur frågor som rör arbetsmiljö, intersektionalitet och digitalisering påverkar HRM principer och praktiker. En introduktion till forskning om HRM i traditionella såväl som moderna organisationer, såsom kunskapsbaserade organisationer ges, dessutom ges möjligheten att tillämpa denna kunskap praktiskt på olika sätt. Utifrån teori och erfarenhet från dessa områden diskuteras möjligheter att medvetet och kompetent styra framtida arbetsuppgifter samt att i roller som chefer och ledare ta ansvar för underställdas prestationer och karriärer. 

Analytiskt tänkande och akademiskt skrivande behandlas också i kursen.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, casearbeten och grupparbeten. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Undervisnings- och examinationsspråk: Engelska.

Examination

Examinationen sker genom:

 • aktivt deltagande i seminarier och casedagar, betygsskala: UG
 • muntlig presentation av grupparbeten, betygsskala: UV
 • skriftlig presentation av grupparbeten, betygsskala: UV
 • skriftlig individuell uppgift, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs godkänt på samtliga examinationsmoment.

För Väl godkänt slutbetyg krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga uppgiften.  

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
CAS2 Aktiviteter 1.5 hp U, G
GRP2 Gruppuppgifter 2.5 hp U, G, VG
UPG2 Individuell skriftlig uppgift 3.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.