Perspektiv på digitalisering, 7.5 hp

Perspectives on Digitalization, 7.5 credits

772G05

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Gianluigi Viscusi

Kursansvarig

Gianluigi Viscusi

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) 5 (HT 2024) 202449-202503 Engelska Linköping, Valla V
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska (Företagsekonomi) 5 (HT 2024) 202449-202503 Engelska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Företagsekonomi) 5 (HT 2024) 202449-202503 Engelska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Företagsekonomi) 5 (HT 2024) 202449-202503 Engelska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Företagsekonomi) 5 (HT 2024) 202449-202503 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C
samt
minst 60 hp godkända inom programmet, eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studenterande kunna:

 • redogöra för grundläggande begrepp och perspektiv kopplat till digitalisering i olika sammanhang och analysnivåer (individ, organisation, samhälle)
 • beskriva olika samtida uttryck för digitalisering i både privat och offentlig sektor och diskutera värden såsom effektivitet, produktivitet, genomskinlighet och förtroende
 • identifiera och förklara olika strategier för digital förändring samt redogöra för fördelar och nackdelar relaterade till dessa
 • identifiera och förklara olika strategier för användande av information, kommunikation och IT som en del av digitaliseringsprocesser
 • kritiskt tolka och analysera olika intressenters intressen i förhållande till digitalisering och de roller som IT kan anta vid organisering

Kursinnehåll

I kursen behandlas digitalisering i relation till individers, organisationers och samhällens användning av digitala verktyg (informationsteknik [IT]) och tjänster. Digitaliseringens många samtida uttryck diskuteras i relation till olika värden, möjligheter och hinder. I kursen problematiseras digitalisering i individuella, organisatoriska och samhälleliga perspektiv. Förändring, management, tjänster, intressenter, gap, vardagligt arbete och strategier relaterat till digitalisering berörs. Digitalisering diskuteras som ett fenomen, dess framväxt och dess relation till IT och organisation generellt och e-tjänster mera specifikt. I kursen diskuteras hur digitalisering kan hanteras organisatoriskt genom att betrakta IT som en strategisk resurs.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och projektarbete.

Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Undervisnings- och examinationsspråk: engelska.

Examination

Kursen examineras genom

 • parvis skriftlig uppgift och individuell reflektion, betygsskala: UV
 • projektrapport i grupp, betygsskala: UV
 • aktivt deltagande vid seminarier, betygsskala: UG

För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på parvis skriftlig uppgift och individuell reflektion, samt projektrapport i grupp. 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRO1 Project 4 hp U, G, VG
ESS1 Short Essay 3.5 hp U, G, VG

Artiklar

Scientific articles are used as course literature. 

A complete list will be found on the course home page (Lisam).

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.