Kognitiv hörselvetenskap för audionomer, 4 hp

Cognitive Hearing Science for Audiologists , 4 credits

77AU01

Huvudområde

Handikappvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Uppdragsutbildning

Examinator

Rachel Ellis

Kursansvarig

Rachel Ellis

Studierektor eller motsvarande

Josefine Andin
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Åttondelsfart, Dagtid) HT 2021 202139-202213 Svenska Linköping

Huvudområde

Handikappvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Förkunskapskrav

Kandidatexamen inom vård eller beteendevetenskap, t.ex. audiologi, hörselvetenskap, psykologi eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:

 • beskriva och kritiskt diskutera teorier inom kognitiv hörselvetenskap
 • redogöra för kognitiva begrepp i relation till kommunikation hos äldre vuxna med hörselnedsättning  
 • kritiskt diskutera hur kognition, hörsel och åldrande samspelar  
 • redogöra för hur kognitiva förutsättningar påverkar audiologisk testning och tolkning av testresultat samt relatera kunskaperna till klinisk verksamhet 
 • kritiskt diskutera hur sociala och individuella faktorer påverkar upplevelsen av hörselnedsättning hos äldre vuxna

Kursinnehåll

I kursen behandlas:

 • Rådande vetenskapliga teorier om samspelet mellan kognition, hörsel och åldrande.  
 • Grundläggande kognition (ex: arbetsminne och exekutiva funktioner) samt dess roll vid kommunikation.
 • Påverkan av åldrande på kognition.  
 • Påverkan av kognition och hörselnedsättning på klinisk testning.  
 • Sociala- och individuella skillnader (ex: stigma, ageism, motivation, sociala faktorer). 

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen ges i distansform utan fysiska träffar. 
Undervisningen består av föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier. 
Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

 • muntligt seminarium, betygsskala: UG  
 • individuell skriftlig hemtentamen, betygsskala: UG  

För Godkänt på kursen krävs Godkänt på samtliga ingående moment.

Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.
 

Kursdeltagare, vars examination underkänts, kan inom ramen för avtalsperioden, och om examinator så bedömer, komplettera.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Uppdragsutbildning är en utbildningsform som styrs av förordningen om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (SFS 2002:760).

Planering och genomförande av kursen ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 4 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.