Religionspedagogik 2 - med inriktning mot konfirmandarbete, 7.5 hp

Religious Education 2 - Focusing on confirmation work, 7.5 credits

77GU33

Huvudområde

Pedagogik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Uppdragsutbildning

Kursansvarig

Erica Byström

Studierektor eller motsvarande

Sofia Nyström
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Blandad undervisningstid) HT 2018 201840-201924 Svenska Linköping

Huvudområde

Pedagogik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Förkunskapskrav

Godkänd Religionspedagogik 1 med inriktning mot konfirmandarbete, 7,5 hp

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna

  • beskriva och tillämpa nationella och lokala styrdokument för Svenska kyrkans konfirmandarbete
  • sammanställa och motivera en handlingsplan för konfirmandarbete i linje med församlingens övergripande plan för lärande och undervisning
  • värdera och reflektera över innehåll, processer och kvalitet i det pedagogiska arbetet med konfirmander
  • diskutera och kritiskt granska teorier om lärande och undervisning samt kunna sätta dem i relation till Svenska kyrkans konfirmandarbete
  • inventera och analysera befintlig konfirmandverksamhet och ge förslag till utveckling
  • reflektera över sin egen roll som konfirmandmedarbetare samt kunna relatera den till övriga medlemmar i ett konfirmandarbetslag
  • diskutera konfirmandarbetets förutsättningar i relation till ungdomars livsvillkor i dagens samhälle

Kursinnehåll

Kursen behandlar olika styrdokument, riktlinjer och planer för Svenska kyrkans undervisning och konfirmandarbete. I kursen behandlas även konfirmandarbetets plats och ställning i församlingen samt pedagogiska perspektiv på konfirmation och konfirmandundervisning. Vidare bearbetas frågor som rör utveckling och ledning av konfirmandarbete och konfirmandarbetslag, härvid fokuseras grupprocesser och kompetens. I kursen behandlas även aktuella samhällsfrågor och ungdomars livsvillkor.

Undervisnings- och arbetsformer

De undervisnings- och arbetsformer som förekommer i kursen är föreläsningar, diskussioner och workshop i storgrupp vid gemensamma kurstillfällen. Mellan dessa kurstillfällen förekommer ett antal bearbetningspass i mindre stiftsgrupper. Dessa stiftsgrupper leds av en handledare från respektive stift. Därutöver sker individuella självstudier. 

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande och muntlig redovisning vid gemensamma kurstillfällen samt via individuella skrivuppgifter. Detaljerad information återfinns i kursens studieanvisning.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.