Att skapa inriktning och samordning genom samverkan med frivilliga vid samhällsstörningar, 1.5 hp

To Enable Co-Ordination and Collaboration with Volunteers in Large-scale Emergencies and Crises, 1.5 credits

77GU40

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Uppdragsutbildning

Examinator

Sofie Pilemalm

Kursansvarig

Sofie Pilemalm

Studierektor eller motsvarande

Malin Granath
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) HT 2019 201950-201950 Svenska Linköping

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

GXX

Lärandemål

Efter avslutad kursen ska deltagaren kunna:

  • redogöra för samverkan mellan blåljus, frivilligorganisationer och spontanfrivilliga vid samhällsstörningar
  • redogöra för inriktning av insatsmål, samordning genom aktörsgemensam samverkan och ledning
  • redogöra för hur traditionella krishanteringsorganisationer och frivilliga kan samverka för att uppnå inriktning och samordning vid samhällsstörningar
  • redogöra för behov av ett före-under-efter perspektiv som en förutsättning för effektiv samverkan
  • redogöra för hur traditionella aktörer i krishanteringssystemet och frivilligverksamheten är organiserade
  • redogöra  för simuleringsbaserad träning i samverkan och ledning
  • diskutera vetenskapliga teorier och perspektiv om sambandet mellan samverkan, ledning och resiliens

Kursinnehåll

Kursen behandlar följande områden och moment:
- Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar relaterat till 
 * Svenska krishanteringssystemet
 * Frivilligorganisationer
 * Spontanfrivilliga
- Teamkognition som teoretisk grund för samverkan. 
- Organisation av svenska krishanteringssystemet
- Organisation av frivilligverksamhet i Sverige
- Forskning om simuleringsbaserad träning
- Forskning om samverkan, ledning och resiliens

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, övningar och workshops. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom

  • aktivt deltagande i övningar och workshops
  • individuell skriftlig rapport 

Detaljerad information återfinns i kursens studieanvisning.

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinations/orm, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Uppdragsutbildning är en utbildningsform som styrs av förordningen om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (SFS 2002:760

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.