Uppföljning och utvärdering av räddningssamverkan med frivilliga, 1.5 hp

Monitoring and Evaluation of Rescue Collaboration with Voluntary First Responders, 1.5 credits

77GU41

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Uppdragsutbildning

Examinator

Rebecca Stenberg

Kursansvarig

Rebecca Stenberg

Studierektor eller motsvarande

Åsa-Karin Engstrand
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) HT 2019 201947-201947 Svenska Linköping

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

GXX

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:

  • redogöra för utveckling av uppföljnings- och utvärderingsformer för räddningssamverkan
  • välja och utveckla relevanta uppföljnings- och utvärderingsformer och modeller för räddningsverksamhet
  • redogöra för olika typer av utvärderingar av projekt och verksamhet
  • göra en internationell överblick
  • analysera och välja uppföljnings- och utvärderingsdesign och metod anpassad till ett samverkansbehov
  • diskutera kopplingen mellan erfarenhet och utvärdering från räddningsaktiviteter och projekt samt strategisk och taktisk utveckling av verksamhet

Kursinnehåll

Kursen behandlar följande områden och moment:
- Att planera för vad man vill veta 
- Organisatorisk och social innovation, hur lär sig organisationen att utvecklas? 
- Uppföljnings- och utvärderingsmetoder som After Action Review, Step-analys, mål-, process- och effektutvärdering
- Design och metod av utvärdering för olika ändamål och olika målgrupper
- Avrapporteringsformer som dokument, webb, film eller workshop
- Konkret planering för egna behov

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, demonstrationer och workshops. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom

  • aktivt deltagande i demonstrationer och workshops
  • individuell skriftlig rapport

Detaljerad information återfinns i kursens studieanvisning.

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinations/orm, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Uppdragsutbildning är en utbildningsform som styrs av förordningen om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (SFS 2002:760)

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.