Att lyssna på barn: Barns perspektiv och barnperspektiv, 7.5 hp

Listening to children: Children's perspective and child perspective, 7.5 credits

77GU43

Huvudområde

Barn

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Uppdragsutbildning

Examinator

Karin Zetterqvist Nelson

Kursansvarig

Karin Zetterqvist Nelson

Studierektor eller motsvarande

Mats Andrén
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2021 202144-202203 Svenska Linköping

Huvudområde

Barn

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den deltagande kunna

  • redogöra för sociologiska och antropologiska perspektiv på barns och ungdomars erfarenheter
  • använda teoretiska kunskaper om barn och unga ur ett barndomssociologiskt perspektiv
  • beskriva barns och ungas olika livsvillkor utifrån aspekter av etnicitet, genus, funktionshinder och social utsatthet
  • tillämpa metodkunskaper och ett reflexivt förhållningssätt i att arbeta eller bedriva forskning med barn- och ungdomsperspektiv

Kursinnehåll

Kursen lyfter fram barn och unga som samhällsaktörer och behandlar barns och ungdomars samtida liv i Sverige. I kursen behandlas förmågan att lyssna till barns och ungdomars röst i arbete eller forskning med barn och unga. Barns och ungas olika förutsättningar belyses, med speciell vikt på till exempel genus, etnicitet, funktionshinder och social utsatthet.  

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och eget praktiskt arbete. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom skriftligt individuellt arbete. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinations/orm, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Uppdragsutbildning är en utbildningsform som styrs av förordningen om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (SFS 2002:760).

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.