Kristendomens historia, 1500-talet till och med 1700-talet, avancerad kurs, 15 hp

History of Christianity, The Church from the 16th to the 18th Century, advanced course, 15 credits

790A63

Huvudområde

Religionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Kjell O Lejon, Tomas Widholm

Kursansvarig

Kjell O Lejon

Studierektor eller motsvarande

Kjell O Lejon

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Blandad undervisningstid) VT 2024 202404-202423 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Religionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Förkunskapskrav

  • Minst 7,5 hp godkända på Kristendomens historia, fördjupningskurs
    eller motsvarande 
  • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för och kritiskt granska den vetenskapsteoretiska och metodiska problemställningar med anknytning till den kristna kyrkans historia, från 1500-talet till och med 1700-talet
- redogöra för och kritiskt granska den historiska utvecklingen i den kristna kyrkans historia, från 1500-talet till och med 1700-talet
- självständigt analysera, skriftligt och muntligt presentera och diskutera valda specialområden i den kristna kyrkans historia, från 1500-talet till och med 1700-talet.

Kursinnehåll

Kursen består av självständiga studier. Därtill kommer stöd i form av handledning och avslutande examinationssamtal. Eftersom studenten själv väljer kurslitteratur, som dock skall godkännas av kursansvarig, kan kursinnehållet ha olika betoning. Innehållet baseras på kurslitteratur av hög vetenskaplig kvalité, som akademiska avhandlingar och kommentarlitteratur, samt källmaterial. Kurslitteraturen skall presenteras såväl skriftligt som muntligt.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av handledning, seminarier och examinationssamtal. Studenten arbetar i huvudsak med litteraturstudier och skrivande på egen hand.

Examination

Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter samt muntlig tentamen. Detaljerad information återfinns i kurshandledningen. Seminariedeltagande rekommenderas men är inte obligatoriskt. 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 15 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.