Kristendomens historia, masteruppsats, 30 hp

History of Christianity, Master's Thesis (Two Year Masters Degree), 30 credits

790A66

Huvudområde

Religionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Kjell O Lejon

Kursansvarig

Kjell O Lejon

Studierektor eller motsvarande

Kjell O Lejon

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Blandad undervisningstid) VT 2024 202404-202423 Svenska Linköping

Huvudområde

Religionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A2E

Förkunskapskrav

  • 180 hp godkända varav 90 hp i huvudområdet religionsvetenskap inklusive 15 hp självständigt arbete
  • 15 hp godkända på avancerad nivå inom ämnesområdet Kristendomens historia eller motsvarande
  • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
-kritiskt, självständigt och kreativt kunna identifiera och formulera en problemställning inom ämnesområdet kristendomens historia och att självständigt behandla den i uppsatsform med hjälp av disciplinens teori- och metodtraditioner
-muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och argument som ligger till grund för dessa
-analysera, bedöma och diskutera andra uppsatser eller motsvarande arbete inom ämnesområdet
-kritiskt diskutera vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.

Kursinnehåll

Utifrån disciplinens teori- och metodtraditioner behandlar den studerande självständigt en problemställning inom ämnesområdet kristendomens historia. Resultatet presenteras skriftligt i form av en uppsats som försvaras vid ett uppsatsseminarium.
I kursen diskuteras vetenskapens möjligheter och begränsningar. Annan uppsats, alternativt annat likvärdigt arbete, analyseras, bedöms och diskuteras.

Undervisnings- och arbetsformer

Det självständiga uppsatsarbetet stöds av en kursintroduktion, obligatoriska seminarier och handledning samt avslutande uppsatsseminarium. Studenten skall aktivt och konstruktivt förbereda sig inför handlednings- och seminarietillfällena.

Examination

Examination sker genom deltagande vid obligatoriska seminarier/handledningstillfällen och slutseminarium, men främst genom bedömning av den färdiga uppsatsen och opposition på andra studenters uppsatser. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på alla moment. För Väl godkänt slutbetyg krävs att minst 50 % av högskolepoängen som kan ge VG har betyget VG.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPPS Uppsats 30 hp U, G, VG
OPP1 Opponentskap 0 hp D
RES1 Respondentskap 0 hp D
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.