Bibelvetenskap III: Jesus och evangelierna med grekiska, 15 hp

Biblical Studies III: Jesus and the Gospels with Greek, 15 credits

790G41

Huvudområde

Religionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Carl-Magnus Carlstein

Kursansvarig

Carl-Magnus Carlstein

Studierektor eller motsvarande

Carl-Magnus Carlstein

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Blandad undervisningstid) VT 2023 202304-202323 Svenska Ortsoberoende

Huvudområde

Religionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Förkunskapskrav

 • Godkänd Bibelvetenskap I: En introduktion till Bibeln, 7,5 hp
  eller
  Religionsvetenskap, grundkurs, 30hp med godkänd delkurs i bibelvetenskap, 7,5 hp
  eller
  motsvarande godkänd grundkurs i bibelvetenskap/exegetik/exegetisk teologi, 7,5 hp
 • Godkänd Bibelvetenskap II: Gamla testamentet/Tanak och Nya testamentet, 15 hp
  eller
  motsvarande fortsättningskurs(er) i bibelvetenskap/exegetik/exegetisk teologi, 15 hp godkända
 • Bibelvetenskap II: Nytestamentlig grekiska, 15 hp, med minst 7,5 hp godkända
  eller
  motsvarande kurs i nytestamentlig grekiska, 15 hp, med minst 7,5 hp godkänd

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • kritiskt analysera evangeliernas tillkomst, källvärde, historiska bakgrund, genrer och innehåll,
 • jämföra och analysera teologiska huvudlinjer i evangelierna
 • relatera evangelietexter som berörs i kursen till centrala tolkningstvister, forskningsproblem och metodfrågor
 • analysera språkliga företeelser i evangelietexter på grundspråket med hjälp av adekvat terminologi samt översätta bibeltexten till svenska
 • analysera bibeltexter med hjälp av relevanta tolkningsverktyg, termer och bibelkommentarer utifrån ett hermeneutiskt perspektiv
 • kritiskt diskutera ställningstaganden i en utgåvas textkritiska apparat med hjälp av textkritiska principer
 • kritiskt värdera bibeltolkningar och diskutera texttolkningens förutsättningar med hjälp av centrala begrepp i hermeneutisk teoribildning

Kursinnehåll

I kursen behandlas en fördjupad översikt av Matteusevangeliet, Markusevangeliet, Lukasevangeliet och Johannesevangeliet och deras tillkomst, historiska bakgrund, genrer och innehåll. I denna översikt ingår en ingående introduktion till centrala forskningsfrågor. Ett särskilt fokus i översikten ligger på teologiska huvudtankar i evangelierna.

Förutom en översikt innefattar kursen ett studium av enskilda evangelietexter med hjälp av bibelkommentarer samt hur ett textavsnitt utgör en del av en större litterär och teologisk helhet. Bibeltexter analyseras på ett hermeneutiskt medvetet sätt och behandlade texter relateras till centrala tolkningstvister, forskningsproblem och metodfrågor som rör exempelvis evangelierna som berättelse, intertexter och tillämpning av språkvetenskapliga teorier.

Detta textstudium omfattar också en fortsatt orientering i nytestamentlig grekiska. Översättningsarbetet ökar förmågan att bestämma former på ord, utökar ordförrådet, och stärker särskilt färdigheten att identifiera syntaktiska konstruktioner och analysera dem med adekvat terminologi. Den textkritiska apparaten och dess ställningstaganden diskuteras utifrån textkritiska principer.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom

 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
 • individuella tentamina, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs att samtliga moment har minst G, för Väl godkänt slutbetyg krävs att minst 60% av de högskolepoäng som kan ge VG har betyget VG.


Mer detaljerad information finns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
HEM1 Hemtentamen: Översikt 4 hp U, G, VG
OBL1 Obligatoriska seminarier: Metodseminarier 0 hp U, G
RED1 Muntlig redovisning: Text och kommentar 4 hp U, G, VG
RED2 Muntlig redovisning: Text och kommentar 5 hp U, G, VG
UPG1 Skriftlig redovisning: Slutuppgift 2 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.