Kristendomens historia uppsats, fördjupningskurs, 15 hp

History of Christianity, Thesis, in-depth course, 15 credits

790G64

Huvudområde

Religionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Carl-Magnus Carlstein

Studierektor eller motsvarande

Carl-Magnus Carlstein

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2025 202514-202523 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Religionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Förkunskapskrav

  • Religionsvetenskap - Kristendomens historia, fördjupningskurs, 15 hp med minst 7,5 hp godkända

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
− redogöra för ett valt specialområde i kristendomens historia,
− formulera en problemställning inom ämnesområdet kristendomens historia och självständigt behandla den i uppsatsform med hjälp av disciplinens teori− och metodtraditioner,
− kvalificerat söka, systematisera, sammanställa och kritiskt granska och tolka information, samt redovisa arbetsprocess och slutsatser, gällande en problemställning i uppsatsform,
− analysera och bedöma andras vetenskapliga arbeten
− på ett kvalificerat akademiskt sätt förhålla sig till kyrkohistoriska händelser och problemställningar genom kritisk och saklig muntlig och skriftlig framställning
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Kursinnehåll

Kursen består av självständig behandling av problemställning i uppsatsform utifrån kristendomshistorisk teori− och metodtradition; presentation och opposition av uppsats(er).

Undervisnings- och arbetsformer

Självständigt uppsatsarbete; obligatoriska seminarier; skriftlig och muntlig presentation; opposition. Samtliga studenter förväntas aktivt och konstruktivt delta på seminarier, etc., genom gedigna förberedelser till desamma. Uppsatsarbetet följs av handledare.
Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Examination sker genom obligatoriska seminarier samt muntlig presentation och opposition av annan uppsats. Aktivt individuellt muntligt deltagande vid seminarierna krävs för godkännande av kursen.

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på alla moment. För Väl godkänt slutbetyg krävs att minst 50 % av högskolepoängen som kan ge VG har betyget VG.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OPPO Opponentskap 0 hp D
RESP Respondentskap 0 hp D
UPP1 Uppsats 15 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.