Kristendomens historia II: Från fornkyrkan till modern tid, 15 hp

History of Christianity II: From the Early Church until Today, 15 credits

790G69

Huvudområde

Religionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Kjell O Lejon, Tomas Widholm

Kursansvarig

Kjell O Lejon

Studierektor eller motsvarande

Kjell O Lejon

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Blandad undervisningstid) HT 2023 202344-202403 Svenska Ortsoberoende

Huvudområde

Religionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Förkunskapskrav

  • Godkänd Kristendomens historia I: En introduktion till kyrkans historia, 7,5hp
    eller
    Religionsvetenskap, grundkurs, 30hp med godkänd delkurs i kristendomens historia, 7,5hp
    eller
    motsvarande godkänd grundkurs i kristendomens historia/kyrkohistoria, 7,5hp

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- analysera avgörande händelser, brytningstider, orsakssamband och teologiska diskussioner i kristendomens historia från fornkyrkan till modern tid
- analysera innehåll och uttrycksformer i valda kyrkohistoriska källtexter på ett hermeneutiskt medvetet sätt
- relatera genomförd analys till aktuell forskning och teori- och metoddiskussion inom ämnet kristendomens historia
- använda och problematisera centrala termer inom ämnet kristendomens historia
- identifiera, formulera och lösa ett avgränsat vetenskapligt problem inom ämnet kristendomens historia
- kritiskt diskutera kristendomshistoriska problem och lösningsförslag
- kritiskt diskutera hur forskning om kristendomens historia används, eller inte används, i samhället för att dra slutsatser om kristendomens betydelse för den västerländska kultursfären

Kursinnehåll

Denna fortsättningskurs om kristendomens historia består av tre kursdelar.

Metod och teori (3 hp)
Den första delkursen tar upp en rad teoretiska och metodologiska frågor som reses i ämnet kristendomens historia. Förutom en orientering i ämnets underdiscipliner och aktuell forskning, behandlas historievetenskapliga metoder och teoribildningar, inklusive en fördjupning och problematisering av källkritiska principer. Delkursen ger också en introduktion till att analysera innehåll och uttrycksformer i kyrkohistoriska källtexter på ett hermeneutiskt medvetet sätt. 

Från fornkyrkan till modern tid (7,5 hp)
Den andra delkursen ger en fortsatt bearbetning av kristendomens historia från fornkyrkan till modern tid. Denna bearbetning berör avgörande händelser, brytningstider, orsakssamband och teologiska diskussioner. Den introducerar också några centrala källtexter.  

Fördjupningsarbete (4,5 hp)
Den tredje delkursen är en fördjupning inom ett valfritt delområde i ämnet kristendomens historia. I dialog med andra studenter formulerar den studerande ett avgränsat vetenskapligt problem, sätter det i relation till aktuell forskning, och löser det på ett teoretiskt och metodiskt medvetet sätt.

I kursen ingår ett stråk om hur man arbetar vetenskapligt med utgångspunkt i ett problem: problemformulering, informationssökning, analys, kritisk reflexion, skriftlig och muntlig kommunikation samt teoretisk och metodisk medvetenhet. Förutom en mer ingående introduktion till centrala forskningsfrågor och till historiska teorier och metoder ligger ett särskilt fokus ligger på att formulera kristendomshistoriska problem, att anlysera historiska händelser och orsakssammanhang, att identifiera hur olika historiesyner inverkar på historisk analys, och att problematisera tolkningar av historiska händelser.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självständiga litteraturstudier.

Examination

Kursen examineras genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter, individuell skriftlig tentamen, muntlig presentation och opposition, och aktivt deltagande i seminarier. Mer detaljerad information finns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Ämnesintroduktion, individuell skriftlig inlämningsuppgift 3 hp U, G, VG
UPG2 Fördjupningsuppgift, individuell skriftlig inlämningsuppgift 4.5 hp U, G, VG
TEN1 Kristendomshistorisk översikt, skriftlig tentamen alternativt inlämningsuppgift 7.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.