Kristendomens historia I: En introduktion till kyrkans historia, 7.5 hp

History of Christianity I: An Introduction to Church History, 7.5 credits

790G74

Huvudområde

Religionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Kjell O Lejon, Tomas Widholm

Kursansvarig

Tomas Widholm

Studierektor eller motsvarande

Kjell O Lejon

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2023 202349-202403 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Religionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Historia 1b eller 1a1 och 1a2 
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- diskutera avgörande händelser och orsakssamband i kristendomens historia från fornkyrkan till modern tid
- översiktligt analysera hur centrala teologiska diskussioner relaterar till och inverkar på kristendomens historiska framväxt
- jämföra centrala teorier och metoder inom ämnet kristendomens historia
- tillämpa centrala källkritiska principer
- kritiskt diskutera tolkningar av brytpunkter i kristendomens historia och uppfattningar om kristendomens betydelse för den västerländska kultursfären

Kursinnehåll

Denna grundkurs är en introduktion till kristendomens historia.

Kursen ger en orientering i kristendomens historia från fornkyrkan till modern tid med särskilt fokus på den västerländska kultursfären. Den fokuserar på avgörande händelser och orsakssamband såväl som på centrala teologiska diskussioner. Den studerande får träna på att utföra en enkel och översiktlig analys av de teologiska diskussionerna och hur de har inverkat på kristendomens utveckling. Kursen introducerar också centrala teorier och metoder inom ämnet kristendomens historia, särskilt källkritiska principer. Därtill kommer en kritisk diskussion dels av olika tolkningar av brytpunkter i kristendomens historia, dels av olika uppfattningar om kristendomens betydelse för den västerländska kultursfären, särskilt till exempel framväxten av institutioner som skola, universitet och sjukhus samt av föreställningar om demokrati och människosyn.

I kursen ingår ett stråk om hur man arbetar vetenskapligt med utgångspunkt i ett problem: problemformulering, informationssökning, analys, kritisk reflexion, skriftlig och muntlig kommunikation samt teoretisk och metodisk medvetenhet. Förutom en introduktion till centrala metoder och teorier inom kristendomens historia ligger fokus på att identifiera problem inom ämnet kristendomens historia och på att tolka och analysera historiska fenomen.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom individuell skriftlig salstentamen, individuell skriftlig inlämningsuppgift och muntlig presentation i samband med aktivt deltagande i seminarier. Mer detaljerad information finns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
RED1 Muntlig redovisning: seminarier i kristendomens historia 0 hp D
UPG1 Skriftlig redovisning: kristendomens historia 1.5 hp U, G
TEN1 Salstentamen: kristendomens historia 6 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.