Martin Luther – liv, verk och receptionshistoria, grundnivå, 15 hp

Martin Luther. Life, Work and Reception History., 15 credits

790G91

Huvudområde

Religionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Carl-Magnus Carlstein

Studierektor eller motsvarande

Carl-Magnus Carlstein

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) VT 2025 202504-202523 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Religionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt 
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Historia 1b eller 1a1 och 1a2

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
-redogöra för huvuddragen i Martin Luthers liv och verk,
-redogöra för receptionshistoriska uttrycksformer, samt kritiskt granska dessa.
-söka, systematisera, sammanställa och kritiskt granska och tolka information, samt redovisa och diskutera arbetsprocess och slutsatser i eget och andras självständiga fördjupningsarbete om något till Martin Luther relaterat uppsatsämne.

Kursinnehåll

Kursen är uppdelad i två moment om vardera 7,5hp:
Det första momentet utgörs av en introducerande del som behandlar Martin Luthers liv och verk samt efterföljande receptionshistoria.
Det andra momentet utgörs av ett enskilt studentarbete under vilken en företrädesvis enskild fördjupning sker i något till Martin Luther relaterat ämne.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen innehåller enskild inläsning av textmaterial, granskning av filmer el. liknande material, seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar inklusive opposition, Som stöd till det ovanstående ges föreläsningar. Samtliga studenter förväntas aktivt och konstruktivt delta på seminarierna, genom förberedelser till desamma.

Examination

Examination sker främst genom skriftliga inlämningsuppgifter, men även genom muntliga seminariepresentationer samt oppositionsuppgift. Detaljerad information återfinns i studiehandboken.

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på alla moment. För Väl godkänt slutbetyg krävs att minst 50 % av högskolepoängen som kan ge VG har betyget VG.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
INTR Introduktion 7.5 hp U, G, VG
UPPG Enskilt studentarbete 7.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.