Romarbrevet: Paulus och Guds nåd, 7.5 hp

Romans: Paul and the Grace of God, 7.5 credits

790G37

Huvudområde

Religionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Carl-Magnus Carlstein, Kjell O Lejon

Kursansvarig

Carl-Magnus Carlstein

Studierektor eller motsvarande

Kjell O Lejon

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) VT 2024 202404-202423 Svenska Ortsoberoende

Huvudområde

Religionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt 
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Historia 1b eller 1a1 och 1a2

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- översiktligt analysera Romarbrevets argumentation mot bakgrund av dess historiska, kulturella och litterära kontext
- ge exempel på och sammanfatta teologiska huvudlinjer i brevet, särskilt frågan om Guds nåd
- relatera bibeltexter som behandlas i kursen till centrala tvistefrågor i brevets tolkningshistoria
- kritiskt diskutera tolkningar av Romarbrevet

Kursinnehåll

Kursen ger en introduktion till Romarbrevet och dess teologiska innehåll. Detta grundläggande studium har ett särskilt fokus. I Romarbrevet återkommer Paulus till frågan om Guds nåd. Denna teologiska fråga lyfts särskilt fram i kursen. Dessutom är Romarbrevet en av de bibelböcker som har haft störst inflytande i den kristna kyrkans historia, och det betyder att det finns många sätt att tolka brevet. Kursen ger en orientering i olika tolkningstraditioner. En del av kursen är att kritiskt diskutera sådana tolkningar.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självständiga litteraturstudier.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter. Mer detaljerad information finns i studiehandledningen.

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på alla moment. För Väl godkänt slutbetyg krävs att minst 50 % av högskolepoängen som kan ge VG har betyget VG.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE1 Skriftlig redovisning: inlämningsuppgift Rom 1-4 2 hp U, G, VG
SRE2 Skriftlig redovisning: inlämningsuppgift Rom 5-8 2 hp U, G, VG
SRE3 Skriftlig redovisning: inlämningsuppgift Rom 9-11 2 hp U, G, VG
SRE4 Skriftlig redovisning: inlämningsuppgift Rom 12-16 1.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.