Bibelvetenskap I: En introduktion till Bibeln, 7.5 hp

Biblical Studies I: An Introduction to the Bible, 7.5 credits

790G39

Huvudområde

Religionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Carl-Magnus Carlstein, Kjell O Lejon

Kursansvarig

Carl-Magnus Carlstein

Studierektor eller motsvarande

Kjell O Lejon

Kontaktinformation

Carl-Magnus Carlstein, kursansvarig

Kristina Hellman, administratör

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2024 202444-202448 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Religionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Historia 1b eller 1a1 och 1a2 
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- diskutera bibeltexters tillkomst, kanonisering, historiska bakgrund, genrer och innehåll,
- jämföra vanliga bibelvetenskapliga metoder
- ge exempel på och sammanfatta viktiga teologiska huvudlinjer i Bibeln
- analysera bibeltexter med hjälp av bibelvetenskapliga tolkningsverktyg
- kritiskt pröva bibeltolkningar och diskutera texttolkningens förutsättningar

Kursinnehåll

Denna grundkurs är en introduktion till bibelvetenskap.

I kursen introduceras den studerande till Bibeln och bibeltexterna läses i översättning. Detta grundläggande studium innefattar en orientering i bibeltexternas tillkomst och kanonisering, historiska bakgrund, genrer, innehåll och teologi. Kursen ger också en introduktion till några klassiska bibelvetenskapliga metoder. En viss fördjupning görs i några teologiska huvudlinjer i Bibeln. Den studerande får träna på att analysera bibeltexter, att kritisk pröva bibeltolkningar och att diskutera texttolkningens förutsättningar.

I kursen ingår ett stråk om hur man arbetar vetenskapligt med utgångspunkt i ett problem: problemformulering, informationssökning, analys, kritisk reflexion, skriftlig och muntlig kommunikation samt teoretisk och metodisk medvetenhet. Förutom en introduktion till centrala metoder och teorier inom bibelvetenskap ligger fokus på identifikation av bibelvetenskapliga problem och på textanalys och hermeneutisk medvetenhet.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom individuell skriftlig salstentamen, individuell skriftlig inlämningsuppgift och muntlig presentation i samband med aktivit deltagande i seminarier. Mer detaljerad information finns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
RED1 Muntlig redovisning: seminarieövningar om texttolkning 0 hp D
TEN1 Salstentamen: bibelvetenskap 6 hp U, G, VG
UPG1 Skriftlig redovisning: tolkningsuppgift 1.5 hp U, G
Litteraturlista finns under Övriga dokument

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.