Bergspredikan: Jesus, lycka och mänskligt blomstrande, 7.5 hp

The Sermon on the Mount: Jesus, Happiness, and Human Flourishing, 7.5 credits

790G77

Huvudområde

Religionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Carl-Magnus Carlstein, Kjell O Lejon

Kursansvarig

Carl-Magnus Carlstein

Studierektor eller motsvarande

Kjell O Lejon

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Blandad undervisningstid) HT 2023 202334-202403 Svenska Ortsoberoende

Huvudområde

Religionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Historia 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • analysera Bergspredikans resonemang mot bakgrund av dess historiska, kulturella och litterära kontext,
  • ge exempel på och sammanfatta teologiska huvudlinjer i Bergspredikan,
  • relatera bibeltexter till centrala tvistefrågor i Bergspredikans tolkningshistoria, och
  • kritiskt diskutera tolkningar av Bergspredikan.

Kursinnehåll

Kursen ger en introduktion till Bergspredikan och dess tillkomst, historiska bakgrund, genre, litterära kontext, innehåll och syften. Detta grundläggande studium fokuserar på den moraliska vision som Bergspredikan målar upp och innefattar en fördjupning i teologiska termer och teman som lycka, Himmelriket och rättfärdighet. Bergspredikan är en bibeltext som har haft stort inflytande i den kristna kyrkans historia och det betyder att det finns många sätt att tolka detta textavsnitt. Kursen ger en orientering i olika tolkningstraditioner. En del av kursen är att kritiskt diskutera sådana tolkningar.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självständiga litteraturstudier.

Examination

Kursen examineras genom 

  • individuella skriftliga inlämningsuppgifter, betygsskala: UV
  • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala. UG

Mer detaljerad information finns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL1 Obligatoriska seminarier 0.5 hp U, G
UPG1 Skriftlig redovisning: tolkningsuppgift 1 2.5 hp U, G, VG
UPG2 Skriftlig redovisning: tolkningsuppgift 2 2 hp U, G, VG
UPG3 Skriftlig redovisning: tolkningsuppgift 3 2.5 hp U, G, VG
Komplett litteraturlista finns under Övriga dokument och i Lisam.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.