Orkesterspel, grundkurs, 30 hp

Linköping University Symphony Orchestra, 30 credits

799G01

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Merete Ellegaard

Kursansvarig

Merete Ellegaard

Studierektor eller motsvarande

Merete Ellegaard

Kontaktinformation

Carina Skoog, administratör

Jennie Wallin, studievägledare

Merete Ellegaard, kursansvarig lärare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Kvällstid) VT 2025 202504-202703 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Godkänt inträdesprov.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- verka som orkestermusiker i amatörorkestrar på hög konstnärig nivå,
- demonstrera erfarenhet av spel i olika ensembletyper,
- använda kunskaper om musikens olika stilarter och uppförandepraxis under olika epoker,
- visa ökade insikter om musikens förutsättningar och funktion under skilda epoker och i olika miljöer.

Kursinnehåll

Under fyra terminer (7,5 hp/termin) studeras musik från olika epoker t ex. barocken, Wienklassicismens, romantikens och 1900-talets musik. Dessutom förekommer moment av musikkommunikation, uppförandepraxis, musikhistoria och musiksociologi.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen omfattar orkesterrepetitioner, ensemblespel, stämrepetitioner, träning i samverkan med solister och körer, konserter, auskultationer, självstudier och seminarier.

Examination

Obligatorisk närvaro krävs och aktivt deltagande i seminarier.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
DEL1 Examination 7.5 hp U, G
DEL2 Examination 7.5 hp U, G
DEL3 Examination 7.5 hp U, G
DEL4 Examination 7.5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.