Praktik, 30 hp

Practical Training, 30 credits

799G41

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Mikael Rundqvist

Kursansvarig

Mikael Rundqvist

Studierektor eller motsvarande

Mariana S Gustafsson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KPO Politices kandidatprogram (Nationalekonomi) 5 (HT 2021) 202134-202203 Svenska Linköping V
F7KPO Politices kandidatprogram (Statsvetenskap) 5 (HT 2021) 202134-202203 Svenska Linköping V

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Kursen ges för

  • Politices kandidatprogram

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2), Engelska 6
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B
samt
105 hp godkända från programmet samt godkänd Kunskap och kommunikation, 3 hp
(Områdesbehörighet A4/4)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • demonstrera fördjupade ämnesmässiga kunskaper inom det eller de områden som praktikarbetet avser,
  • söka och bearbeta information om samhället,
  • problematisera, analysera och kritiskt värdera en undersökningsfråga ur relevanta perspektiv,
  • självständigt och på teoretisk grund genomföra en utredning, ett projekt eller ett beslutsunderlag samt göra självständiga bedömningar och ställningstaganden,
  • uppvisa vidareutvecklade färdigheter i kommunikation.

Kursinnehåll

Genom att fullgöra praktik skall den studerande förvärva sådana erfarenheter av och insikter i kvalificerat yrkesarbete att dessa bidrar till att fördjupa de huvudsakligen teoretiska kunskaper som den studerande i övrigt tillägnar sig genom programutbildningen.

Den studerande skall under praktikperioden arbeta under gängse villkor och förhållanden på en viss arbetsplats. Där ska den studerande utföra en eller flera avgränsad/e arbetsuppgift/er: projekt, utredningsuppdrag, undersökningar eller liknande, till nytta för den aktuella arbetsplatsen. Den studerande har att själv finna en lämplig praktikplats. Praktikplatsen måste godkännas av programansvarig, med hänsyn till dess relevans för utbildningen och om förutsättningar finns för att ovan angivna mål kan uppfyllas.

De aktuella arbetsuppgifterna måste ha en så hög komplexitetsgrad att den studerande kan få möjlighet att omsätta sina teoretiska kunskaper från utbildningen. Arbetsplatsen bör vara i en (i vid mening) offentlig verksamhet. Förutom statliga och kommunala myndigheter av olika slag, pekar detta även på ett brett fält av organisationer och sammanslutningar. I sista hand är det dock arbetsuppgifternas karaktär som bör vara avgörande, inte om arbetsplatsen kan hänföras till offentlig eller privat sektor. Praktiken kan förläggas till utlandet.

Den studerande handleds under praktiken av en handledare utsedd av arbetsplatsen. Handledaren på arbetsplatsen har att i samråd med den studerande upprätta en plan för praktikperioden samt under arbetets gång tillhandahålla relevant handledning för arbetsuppgifterna. Praktikarbetet skall dock huvudsakligen självständigt utföras av praktikanten. I praktikplanen anges så tydligt som möjligt vilken typ av arbetsuppgifter som den studerande skall utföra och under vilken tidsperiod. Praktikplanen skall före påbörjad praktik godkännas av programansvarig (eller person som programansvarig utser). Skulle mer omfattande förändringar i förhållande till den ursprungliga praktikplanen inträffa efter det att praktiken påbörjats så skall programansvarig kontaktas.

Undervisnings- och arbetsformer

Arbetsformerna består i att delta i arbetet på arbetsplatsen med den eller de arbetsuppgifter som praktiken skall omfatta enligt den praktikplan som upprättats.

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig rapport, muntlig presentation på seminarium samt intyg från arbetsplatsen om fullgjord praktik.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE1 Rapport 25 hp U, G
MRE1 Muntlig redovisning 5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.