Utredningskunskap, 7.5 hp

Survey Methods, 7.5 credits

799G49

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Göran Hägg

Kursansvarig

Göran Hägg

Studierektor eller motsvarande

Carl-Johan Sommar
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KPO Politices kandidatprogram 3 (HT 2021) 202144-202148 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Politices kandidatprogram

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2), Engelska 6
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B
(Områdesbehörighet A4/4)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • beskriva olika typer av utredningar och utredningars uppläggning med fokus på det offentliga utredningsväsendet
  • använda relevanta metoder och diskutera metodmässiga problem i anslutning till utredningar i skilda sammanhang
  • kritiskt diskutera och värdera utredningar och andra beslutsunderlag gällande i första hand statsvetenskapliga och nationalekonomiska frågor
  • formulera relevanta och genomförbara utredningsuppdrag/-direktiv.

Kursinnehåll

Kursen behandlar

  • metodundervisning vad gäller utredningsarbeten, utvärderingar och andra former av beslutsunderlag
  • det offentliga utrednings- och kommittéväsendet
  • studium och genomförda utredningar vilka diskuteras kritiskt och värderas ur såväl ett ämnes- som utredningsperspektiv
  • tillvägagångssätt, problem, metoder, etiska dilemman i utredningssammanhang
  • identifiering av samhällsproblem och formulering av relevanta och genomförbara utredningsuppdrag eller direktiv.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och ett antal seminarier till vilka de studerande förbereder olika arbetsuppgifter. Självstudier är ett nödvändigt komplement till undervisningen.

Examination

Examination sker genom grupparbeten och individuella arbeten i form av inlämningsuppgifter under kursens gång och vid kursens slut, samt genom aktivt deltagande i seminarier. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PAPE Inlämningsuppgifter 3 hp U, G
NÄRV Närvaro på seminarier 0.5 hp U, G
EXAM Hemtentamen 4 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.