Utredningskunskap, 7.5 hp

Survey Methods, 7.5 credits

799G49

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Göran Hägg

Kursansvarig

Göran Hägg

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KPO Politices kandidatprogram 3 (HT 2023) 202344-202348 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

 • Politices kandidatprogram

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • beskriva olika typer av utredningar och utredningars uppläggning med fokus på det offentliga utredningsväsendet
 • använda relevanta metoder och diskutera metodmässiga problem i anslutning till utredningar i skilda sammanhang
 • kritiskt diskutera och värdera utredningar och andra beslutsunderlag gällande i första hand statsvetenskapliga och nationalekonomiska frågor
 • formulera relevanta och genomförbara utredningsuppdrag/-direktiv.

Kursinnehåll

I kursen behandlas

 • metod vad gäller utredningsarbeten, utvärderingar och andra former av beslutsunderlag
 • det offentliga utrednings- och kommittéväsendet
 • kritisk diskussion, studium och värdering av genomförda utredningar ur såväl ett ämnes- som utredningsperspektiv
 • tillvägagångssätt, problem, metoder, etiska dilemman i utredningssammanhang
 • identifiering av samhällsproblem och formulering av relevanta och genomförbara utredningsuppdrag eller direktiv.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. 

Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Examination sker genom 

 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UG
 • individuella skriftliga inlämningsuppgifter, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i seminarier och gästföreläsningar, betygsskala: D

Varje individuell skriftlig del ger ett antal poäng. För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på alla examinerande skriftliga delar, med minst 50 % av möjliga poäng, samt aktivt deltagande på seminarier och gästföreläsningar. För Väl godkänt krävs minst 75 % av möjliga poäng samt aktivt deltagande på seminarier och gästföreläsningar.

Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
NÄR1 Närvaro 1 hp D
INL1 Inlämningsuppgifter 3 hp U, G
TENT Tentamen 3.5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.