Katters personlighet och kommunikation, 7.5 hp

Cats' Personality and Communication, 7.5 credits

799G53

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Robert Eklund

Kursansvarig

Robert Eklund

Studierektor eller motsvarande

Helen Winzell

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Kvällstid) VT 2023 202304-202323 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för kattens plats i evolutionen
  • redogöra för tamkattens relation till vilda kattdjur
  • redogöra för kattens plats i den mänskliga historien
  • redogöra för hur människor har betraktat katter genom historien
  • redogöra för kattens ”språk” genom dess vokaliseringar
  • redogöra för hur människor och djur kommunicerar
  • diskutera människors och djurs kommunikation

Kursinnehåll

I kursen behandlas kattens plats i det taxonomiska trädet och dess evolution, vilket inkluderar tamkattens relation till vilda kattdjur. Kattens domesticering och historia som husdjur beskrivs baserat på aktuell forskning. Kattens personlighet och psykologi täcks. Fokus läggs på kattens rika språk (vokaliseringar) och deras karaktäristik (fonetiskt, akustiskt, funktionellt), men även hur kattens övriga sinnen spelar roll i  interaktionen med människan och andra djur (hörsel, syn, luktsinne, doftmarkeringar, kroppsspråk etc).

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, grupparbete och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

  • individuell skriftlig inlämningsuppgift, betygsskala: UV
  • skriftlig rapport med muntlig presentation i grupp, betygsskala: UV
  • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på skriftlig tentamen samt minst en av inlämningsuppgifterna. 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Skriftlig redovisning 1.5 hp U, G, VG
RED1 Muntlig redovisning 2.5 hp U, G, VG
HEM1 Hemtentamen 3.5 hp U, G, VG

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.