Praktik inom Politices kandidatprogrammet, 15 hp

Practical Training in Political Science and Economics, 15 credits

799G58

Huvudområde

Nationalekonomi Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Mikael Rundqvist

Kursansvarig

Mikael Rundqvist

Studierektor eller motsvarande

Albin Algotson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KPO Politices kandidatprogram (Nationalekonomi) 5 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Linköping, Valla V
F7KPO Politices kandidatprogram (Statsvetenskap) 5 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Nationalekonomi, Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Kursen ges för

 • Politices kandidatprogram

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C
samt
minst 105 hp godkända inklusive kursen Kunskap och kommunikation, 3 hp, från Politices kandidatprogrammet

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • reflektera över det eller de områden som praktikarbetet avser
 • söka, samla, värdera och bearbeta information som kan ligga till grund för olika typer av undersökningar
 • problematisera, kritiskt analysera och värdera en undersökningsfråga ur relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska perspektiv
 • självständigt och på teoretisk grund genomföra olika typer av undersökningar samt göra självständiga bedömningar och ställningstaganden
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap 
 • muntligt och skriftligt rapportera om praktiken och den utredning, det projekt eller det beslutsunderlag som genomförts i dialog med olika grupper

Kursinnehåll

I kursen görs en handledd studiepraktik förlagd till organisationer inom offentlig eller privat sektor där utredningsarbeten eller andra undersökningar genomförs. Praktiken ska bedrivas på en kvalificerad nivå och omfatta arbetsuppgifter av utredningskaraktär. Arbetsuppgifterna ska ha en sådan komplexitetsgrad att den studerande får möjlighet att omsätta både teoretiska kunskaper såväl som färdigheter och förmågor inom statsvetenskap och nationalekonomi. Uppgiften kan genomföras t.ex. i form av en utredning, ett projekt eller framtagande av beslutsunderlag inom de områden som praktikarbetet avser.

Den studerande handleds under praktiken av en handledare utsedd av arbetsplatsen. Handledaren upprättar, i samråd med den studerande, en praktikplan som anger de arbetsuppgifter praktiken omfattar samt under vilka tidsramar som de ska genomföras. Praktikarbetet ska självständigt utföras av den studerande med stöd av handledning.

Den studerande får själv hitta en relevant praktikplats med hänsyn till utbildningen, val av huvudområde och kursens lärandemål. Praktikplatsen och praktikplanen måste godkännas av kursansvarig. Praktiken kan genomföras i Sverige eller utomlands.

Undervisnings- och arbetsformer

Arbetsformerna består av handledning, seminarium samt det arbete som bedrivs på praktikplatsen och de arbetsuppgifter som praktiken ska omfatta enligt den praktikplan som upprättats. Studenten har rätt till begränsad handledning under praktiken. 

Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom 

 • fullgjord praktik som intygas av handledare från arbetsplatsen, betygsskala: UG
 • individuell praktikplan, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig rapport, betygsskala: UG
 • muntlig presentation, betygsskala: UG

För godkänt slutbetyg krävs godkänt på samtliga ingående moment. 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRA1 Praktik 10 hp U, G
PLAN Praktikplan 1 hp U, G
RAP2 Skriftlig rapport 3 hp U, G
RED2 Muntlig redovisning 1 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.