InGenious - tvärdisciplinärt utvecklingsprojekt, 8 hp

InGenious - Cross Disciplinary Project, 8 credits

799G52

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Charlotte Norrman

Kursansvarig

Charlotte Norrman

Studierektor eller motsvarande

Dzamila Bienkowska

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Eftermiddagstid) HT 2020 202034-202103 Engelska Linköping, Valla
Fristående kurs (Kvartsfart, Eftermiddagstid) HT 2020 202034-202103 Engelska Linköping, Valla

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkända 90 hp eller motsvarande. 

Engelska 6/B. Undantag för svenska.

Observera att antagning till kursen kan ske först då ett projekt tilldelats studenten av InGenious. Till dess detta har gjorts är antagningen således villkorad.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • i grupp genomföra ett tvärdisciplinärt utvecklingsprojekt
  • självständigt formulera frågeställningar och i arbetet bidra med relevant kunskap och kompetens
  • diskutera och såväl skriftligt som muntligt, kommunicera lösningar till olika intressenter 
  • reflektera kring grupprocesser och gruppdynamik i samverkan med andra professioner
  • reflektera över utvecklingsarbetet ur olika perspektiv såsom affärsmässiga, hållbarhetsmässiga och etiska

Kursinnehåll

I kursen arbetar den studerande i grupp med att självständigt genomföra ett tvärdisciplinärt utvecklingsprojekt, vilket beställts av en extern projektpartner (vanligen ett företag eller en organisation).

Utvecklingsarbetet är tvärdisciplinärt och ramarna för vad som ska utvecklas är vanligen relativt lösa, vilket både lämnar stor frihet för gruppen och ställer också krav på lyhördhet och initiativförmåga. De möjligheter och utmaningar som detta medför är en viktig del av kursen och förutsätts bidra till kursens lärande. Kommunikationen, såväl muntlig som skriftlig och såväl mellan gruppmedlemmar som med övriga intressenter är också en viktig del av kursen. En del av kommunikationen sker genom organiserade presentationstillfällen där så kallade pitchar framförs inför ett större eller mindre auditorium. Pitcharna följer en stegrande utvecklingskurva där deltagarna succesivt och i en trygg miljö får utvecklas för att slutligen kunna genomföra en slutpitch där projektet presenteras inför en stor publik. 

Undervisnings- och arbetsformer

Den här kursen ges i samarbete mellan Linköpings universitet och InGenious. Undervisningen sker i form av föreläsningar, filmer, workshops och ett självständigt tvärdisciplinärt grupparbete. Vidare ingår en individuell reflektionsdel. Studenterna förväntas, utöver detta, utöva självstudier, både individuellt och i grupp. 

Examination

Kursen examineras genom skrftliga inlämningsuppgifter i grupp, vilka utgörs av projektplan och individuell slutrapport, aktivt deltagande i seminarier och pitchar samt individuell reflektion. Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXA1 Examination 8 hp U, G, VG

Ordinarie litteratur

Böcker

oklart om det är obligatorisk kurslitteratur eller ej

Kompletterande litteratur

Böcker

Pijl, Patrick van der, Lokitz, Justin, Solomon, Lisa Kay, Van Lieshout, Maarten, Van der Pluijm, Erik, (2016) Design a better business : new tools, skills and mindset for strategy and innovation. Hoboken, New Jersey : Wiley, 2016.

ISBN: 9781119272113, 9781119272120

Tonnquist, Bo, (2016) Project management : [a guide to the theory and practice of project methodology and agile methods] 3. ed. Stockholm : Sanoma utbildning, 2016

ISBN: 9789152341148

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.