Katters personlighet och kommunikation, 7.5 hp

Cats' Personality and Communication, 7.5 credits

799G53

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Robert Eklund

Kursansvarig

Robert Eklund

Studierektor eller motsvarande

Per Simfors

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Kvällstid) HT 2019 201935-202003 Svenska Linköping

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för kattens plats i evolutionen
  • redogöra för tamkattens relation till vilda kattdjur
  • redogöra för kattens plats i den mänskliga historien
  • redogöra för hur människor har betraktat katter genom historien
  • redogöra för kattens ”språk” genom dess vokaliseringar
  • redogöra för hur människor och djur kommunicerar
  • diskutera människors och djurs kommunikation

Kursinnehåll

I kursen behandlas kattens plats i det taxonomiska trädet och dess evolution, vilket inkluderar tamkattens relation till vilda kattdjur. Kattens domesticering och historia som husdjur beskrivs baserat på aktuell forskning. Kattens personlighet och psykologi täcks. Fokus läggs på kattens rika språk (vokaliseringar) och deras karaktäristik (fonetiskt, akustiskt, funktionellt), men även hur kattens övriga sinnen spelar roll i  interaktionen med människan och andra djur (hörsel, syn, luktsinne, doftmarkeringar, kroppsspråk etc).

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Examinationen sker genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter, hemtentamen och presentationer. Detaljerad information om examinationen finns i kursens studieanvisning.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Skriftlig redovisning 1.5 hp U, G, VG
RED1 Muntlig redovisning 2.5 hp U, G, VG
HEM1 Hemtentamen 3.5 hp U, G, VG

Böcker

Linell, Per, (1982) Människans språk : en orientering om språk, tänkande och kommunikation 2. uppl. Lund : LiberFörlag, 1982 ;

ISBN: 9138600358, 9789140661784

McNamee, Thomas, (2018) The inner life of cats : the science and secrets of our mysterious feline companions First paperback edition. 2018

ISBN: 9780316262903, 0316262900

Schötz, Susanne, (2019) Kattens hemliga språk : lär dig att förstå och kommunicera med din katt Stockholm : Forum, [2019]

ISBN: 9789137152837

Söderström, Bo, (2016) Hur tänker din katt? Stockholm : Bonnier Fakta, 2016

ISBN: 9789174245349

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.