Arbetsterapi, aktivitet och hälsa, 30.0 hp

Occupational Therapy, Occupation and Health, 30.0 credits

8ATG12

Huvudområde

Arbetsterapi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Michaela Munkholm

Kursansvarig

Vedrana Bolic Baric

Studierektor eller motsvarande

Annika Öhman

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
MGAT2 Arbetsterapeutprogrammet 1 (HT 2023) 202335-202402 Svenska Norrköping O

Huvudområde

Arbetsterapi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Särskild information

Kursen ges under termin ett på arbetsterapeutprogrammet.

Kursen ges för

 • Arbetsterapeutprogrammet

Förkunskapskrav

Förutom grundläggande behörighet krävs särskild behörighet enligt områdesbehörighet A14 (Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2) eller områdesbehörighet 16 (Matematik B, Samhällskunskap A, Naturkunskap B/Fysik A, Kemi A, Biologi A).

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Definiera och förklara grundläggande begrepp inom arbetsterapi i enlighet med teoretiska referensramar,
 • redogöra för faktorer som påverkar människans aktivitet och hälsa under olika livsperioder,
 • beskriva hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens uppdrag,
 • beskriva centrala delar i arbetsterapeutens profession och verksamhetsfält,
 • redogöra för de olika momenten i en arbetsterapiprocess,
 • redogöra för grunderna i professionell kommunikation,
 • förklara grunderna för evidensbaserad verksamhet,
 • beskriva grunden för arbetsterapi som vetenskapligt ämne och forskningsområde,
 • förklara kunskapssynen som problem baserat lärande bygger på och
 • beskriva processer relevanta för sitt eget och basgruppens lärande.

 

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • På grundläggande nivå tillämpa ett problembaserat arbetssätt i lärprocessen,
 • identifiera kommunikationsmönster i en grupp och förklara hur dessa påverkar grupprocessen,
 • genomföra aktivitetsanalys,
 • tillämpa grunderna i professionell kommunikation,
 • tillämpa grunderna för datainsamlingsmetoder,
 • tillämpa grunder för bedömning av aktivitetsutförande och delaktighet i aktivitet,
 • dokumentera enligt centrala strukturer för vetenskapligt skrivande och
 • skriftligt och muntligt redogöra för aktivitet som centralt begrepp inom arbetsterapi.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Reflektera över det egna lärandet och behov av ytterligare kunskap för att utveckla sin kompetens,
 • motivera betydelsen av att i den kommande professionen ha en helhetssyn på människan och hennes hälsa,
 • reflektera över egna värderingar utifrån ett mångfaldsperspektiv,
 • beskriva konsekvenser av etiska ställningstaganden baserat på etiska principer, lagar och evidens och
 • söka litteratur och demonstrera kritiskt förhållningssätt i valet av kunskapskällor.

Kursinnehåll

Kursen har följande poängfördelning: arbetsterapi 25,5 hp och pedagogik 4,5 hp. I denna kurs ingår ett interprofessionellt moment; ”Professionalitet i hälso- och sjukvård samt socialtjänsten” (6 hp).

Kursens huvudsakliga innehåll omfattar:

 • Aktivitetsanalys
 • Aktivitetsvetenskap
 • Arbetsterapeutprofessionen
 • Arbetsterapiprocessen
 • Delaktighet i aktivitet
 • Etik och prioriteringskunskap
 • Grupprocess
 • Hälsobegrepp, salutogent förhållningssätt
 • Hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens uppdrag och ansvar
 • Kunskapssyn inom evidensbaserad verksamhet
 • Lagstiftningen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst
 • Levnadsvanor och hälsa
 • Litteratursökning
 • Miljöns påverkan på aktivitet
 • Personcentrerad vård
 • Problembaserat lärande (PBL) som metod
 • Professioner inom hälso- och sjukvård samt socialtjänsten
 • Relationen mellan aktivitet och hälsa
 • Vetenskapligt förhållningssätt

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen. Medicinska fakultetens utbildningar samverkar under utbildningstiden i återkommande interprofessionella moment.  Interprofessionellt lärande innebär att studenter från flera professioner lär med, om och av varandra. Denna arbetsform stimulerar och stödjer studentens utveckling av professionell kompetens, samt förbereder studenten för interprofessionellt lagarbete och samverkan i den kommande yrkesutövningen.

Examination

Lärandemålen i kursen examineras fortlöpande genom bedömning av individuella prestationer i obligatoriska examinerande moment i form av basgrupp, seminarier och studieuppgifter. De i kursen ingående examinationsformerna är:

 • Individuell skriftlig och muntlig redovisning
 • Skriftlig individuell salstentamen
 • Portfolio

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

 

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Omexamination

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. 

 

Examination för studenter med funktionsnedsättning

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. 

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. 

 

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av programutskott för arbetsterapeutprogrammet. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper om kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Institution

Institutionen för hälsa, medicin och vård
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN1 Skriftlig individuell salstentamen 4.5 hp U, G
PLA1 Problembaserat lärande och introduktion till akademiska stud 2 hp U, G
IPL1 Professionalitet i hälso- och sjukvård 6 hp U, G
BAS1 Basgrupp 6 hp U, G
ATP1 Arbetsterapiprocessen 3 hp U, G
APV1 Arbetsterapeutprofessionens verksamhetsfält 1.5 hp U, G
AKA1 Aktivitetsanalys 3 hp U, G
AAH1 Arbetsterapi, aktivitetsvetenskap och hälsa 4 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.