Arbetsterapi vid sjukdomar och hälsoproblem - II, 18.0 hp

Occupational Therapy for Diseases and Health Problems - II, 18.0 credits

8ATG44

Huvudområde

Arbetsterapi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Christina Turesson

Kursansvarig

Johannes H Österholm

Studierektor eller motsvarande

Annika Öhman

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
MGAT2 Arbetsterapeutprogrammet 4 (VT 2023) 202304-202315 Svenska Norrköping O

Huvudområde

Arbetsterapi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Särskild information

Kursen ges under den första delen av termin fyra på arbetsterapeutprogrammet.

Kursen ges för

 • Arbetsterapeutprogrammet

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen Arbetsterapi vid sjukdomar och hälsoproblem – II, krävs:

 • godkänt betyg från kursen Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö (termin 2)
 • godkänt basgruppsarbete och godkänd verksamhetsförlagd utbildning från kursen Arbetsterapi vid sjukdomar och hälsoproblem – I (termin 3)

Dessutom krävs att förkunskapskraven till föregående kurser är uppfyllda enligt utbildningsplanen

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Förklara hur sjukdomar och hälsoproblem kan påverka aktivitetsförmåga,
 • identifiera medicinska behandlingsmetoder vid sjukdomar och hälsoproblem och
 • förklara arbetsterapeutisk bedömning, intervention och utvärdering gällande personer med funktionsnedsättning i olika åldrar.

 

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Genomföra arbetsterapeutisk bedömning, intervention och utvärdering utifrån evidens och beprövad erfarenhet gällande personer med funktionsnedsättning i olika åldrar,
 • planera, genomföra och dokumentera arbetsterapeutiska interventioner på individnivå,
 • analysera vetenskaplig litteratur gällande arbetsterapi i relation till sjukdomar och hälsoproblem,
 • kritiskt granska och diskutera arbeten med vetenskaplig struktur,
 • hantera situationer professionellt i mötet med klienter, närstående och andra grupper och
 • använda ett professionellt språkbruk vid skriftlig och muntlig kommunikation i olika kontexter.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Reflektera över den egna handlingsberedskapen inför den kommande professionsutövningen och
 • identifiera och reflektera kring etiska ställningstaganden i professionsutövningen.

Kursinnehåll

Kursen har följande poängfördelning: medicinsk vetenskap 10 hp, arbetsterapi 8 hp. Verksamhetsförlagd utbildning ingår.

Kursens huvudsakliga innehåll omfattar:

 • Sjukdomar och skador i nervsystemet
 • Sjukdomar och skador i muskuloskeletala systemet
 • Sjukdomar i cirkulationsorganen
 • Sjukdomsklassifikation, riktlinjer och prioriteringar för interventioner inom hälso- och sjukvård
 • Rehabilitering och habilitering vid skador, sjukdomar och hälsoproblem
 • Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar
 • Personcentrerad arbetsterapi
 • Interventioner vid sjukdomar och hälsoproblem - förebyggande, förbättrande och kompenserande
 • Funktionsnedsättning, begränsning och inskränkning vid skador, sjukdomar och hälsoproblem
 • Evidensbaserad medicin - insamling och analys av vetenskaplig litteratur
 • Dokumentation och journalhantering inom hälso- och sjukvård
 • Arbetsterapi i relation till sjukdomar och hälsoproblem
 • -Arbetsterapeutens professionsutövning - professionellt förhållningssätt inom hälso- och sjukvård

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen. Medicinska fakultetens utbildningar samverkar under utbildningstiden i återkommande interprofessionella moment.  Interprofessionellt lärande innebär att studenter från flera professioner lär med, om och av varandra. Denna arbetsform stimulerar och stödjer studentens utveckling av professionell kompetens, samt förbereder studenten för interprofessionellt lagarbete och samverkan i den kommande yrkesutövningen.

Examination

Lärandemålen i kursen examineras fortlöpande genom bedömning av individuella prestationer i obligatoriska examinerande moment i form av basgrupp, seminarier, studieuppgifter och verksamhetsförlagd utbildning. De i kursen ingående examinationsformerna är:

Individuell muntlig och skriftlig redovisning

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

 

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Omexamination

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. 

Detta gäller även bedömning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Tidpunkt bestäms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare, handledare och VFU-plats finns att tillgå. 

 

Examination för studenter med funktionsnedsättning

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. 

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. 

 

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

 

Avbrytande av VFU 

En student kan komma att få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid och bli underkänd om det finns en påtaglig risk för att studenten på grund av grov oskicklighet riskerar att skada en person i verksamheten, t.ex. elev, patient eller motsvarande. Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs för att inte riskera att skada en annan person. En student har rätt till maximalt två sådana kontrolltillfällen.

Under förutsättning att det finns tillräckligt underlag för bedömning av studentens prestationer under verksamhetsförlagd utbildning i relation till kursens mål får betyg sättas även om studenten har varit delvis frånvarande från den verksamhetsförlagda utbildningen eller avbrutit den i förtid. 

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av programutskottet för arbetsterapeutprogrammet. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper om kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Institution

Institutionen för hälsa, medicin och vård
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
VFU4 Verksamhetsförlagd utbildning 7.5 hp U, G
PEK4 Professionsetik 1 hp U, G
MAI4 Medicinska och arbetsterapeutiska interventioner 2.5 hp U, G
EBM4 Evidensbaserad medicin 5 hp U, G
BAS4 Basgrupp 2 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.