Tillgänglighet och delaktighet i aktivitet, 12.0 hp

Accessibility and Participation in Occupation, 12.0 credits

8ATG45

Huvudområde

Arbetsterapi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Johannes H Österholm

Kursansvarig

Maria Bergström

Studierektor eller motsvarande

Annika Öhman

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
MGAT2 Arbetsterapeutprogrammet 4 (HT 2024) 202447-202502 Svenska Norrköping, Norrköping O

Huvudområde

Arbetsterapi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Särskild information

Kursen ges under den senare delen av termin fyra på arbetsterapeutprogrammet.

Kursen ges för

 • Arbetsterapeutprogrammet

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen Tillgänglighet och delaktighet i aktivitet, krävs:

 • godkänt betyg från kursen Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö (termin 2)
 • godkänt basgruppsarbete och godkänd verksamhetsförlagd utbildning från kursen Arbetsterapi vid sjukdomar och relaterade hälsoproblem – I (termin 3)

Dessutom krävs att förkunskapskraven till föregående kurser är uppfyllda enligt utbildningsplanen.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Relatera hållbar utveckling till människors aktivitet, delaktighet och hälsa,
 • förklara entreprenöriellt förhållningssätt i relation till arbetsterapeutisk professionsutövning,
 • beskriva kulturell kompetens och dess betydelse i arbetsterapeutisk professionsutövning,
 • beskriva hur ledarskap och organisationsstrukturer påverkar arbetsterapeutens professionsutövning,
 • identifiera arbetsterapeutiska insatser vid kris- och katastrofsituationer i ett nationellt och internationellt perspektiv,
 • förklara tillgänglighet och delaktighet ur ett samhällsperspektiv och
 • förklara centrala begrepp och perspektiv inom sociologisk teori.

 

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Föreslå hälsofrämjande och miljörelaterade insatser på samhällsnivå för att främja tillgänglighet och delaktighet i aktivitet,
 • medverka i planering, utveckling och design av produkter, miljöer eller tjänster som ökar människors hälsa genom möjlighet till aktivitet och delaktighet och
 • tillämpa grunderna för vetenskapliga analysmetoder och tolkning av data.

 


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Reflektera över människors förutsättningar för hälsa och delaktighet i ett föränderligt samhälle.

Kursinnehåll

Kursen har följande poängfördelning: arbetsterapi 9 hp, sociologi 3 hp, vilka läses ämnesintegrerat. Kursen behandlar kunskap och förmåga att planera och leda rehabiliteringsarbete och utveckla arbetsterapeutens roll inom hälso- och sjukvård samt omsorg.

Kursens huvudsakliga innehåll omfattar:

 • Arbetsterapeuten i hälso- och sjukvårdens organisation
 • Arbetsterapeutens professionsutövning i ett mångfaldsperspektiv
 • Arbetsterapeutiska interventioner för att upprätthålla hälsa och delaktighet vid kris- och katastrofsituationer
 • Arbetsterapeutprofessionens nationella och internationella riktlinjer för att främja delaktighet och hälsa
 • Datainsamlingsmetoder vid forskning inom arbetsterapi
 • E-hälsa
 • Entreprenörskap inom arbetsterapi för att främja hälsa
 • Funktionshinder, miljö, tillgänglighet och delaktighet i relation till hälsa
 • Funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa ur ett biopsykosocialt perspektiv i relation till arbetsterapi
 • Hälsofrämjande arbetsterapi som en del av hållbar utveckling
 • Hälsofrämjande kvalitetsarbete inom arbetsterapi
 • Professionellt förhållningssätt och kulturell kompetens i arbetsterapeutens professionsutövning
 • Sociologisk teori i en arbetsterapeutisk kontext

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen. Medicinska fakultetens utbildningar samverkar under utbildningstiden i återkommande interprofessionella moment.  Interprofessionellt lärande innebär att studenter från flera professioner lär med, om och av varandra. Denna arbetsform stimulerar och stödjer studentens utveckling av professionell kompetens, samt förbereder studenten för interprofessionellt lagarbete och samverkan i den kommande yrkesutövningen.

Examination

Lärandemålen i kursen examineras fortlöpande genom bedömning av individuella prestationer i obligatoriska examinerande moment i form av basgrupp, seminarier och studieuppgifter. De i kursen ingående examinationsformerna är:

Individuell skriftlig och muntlig redovisning

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

 

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Omexamination

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. 

 

Examination för studenter med funktionsnedsättning

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. 

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. 

 

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av programutskottet för arbetsterapeutprogrammet. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Institution

Institutionen för hälsa, medicin och vård
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
VEM5 Vetenskaplig metod 2 hp U, G
SOA5 Sociologi och arbetsterapi 3 hp U, G
EOD5 Entreprenörskap och design 1.5 hp U, G
BAS5 Basgrupp 1.5 hp U, G
ASP5 Arbetsterapi i ett samhällsperspektiv 4 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.