Professionell utveckling, teamarbete och ledarskap inom arbetsterapi, 21.0 hp

Professional development, teamwork and leadership in occupational therapy, 21.0 credits

8ATG64

Huvudområde

Arbetsterapi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Jane Holstein

Kursansvarig

Michaela Munkholm

Studierektor eller motsvarande

Jane Holstein

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
MGAT2 Arbetsterapeutprogrammet 6 (HT 2023) 202335-202402 Svenska Norrköping O

Huvudområde

Arbetsterapi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Särskild information

Kursen ges under termin sex på arbetsterapeutprogrammet.  I denna kurs ingår ett interprofessionellt (IPL) moment; ”Professionella perspektiv i samverkan” (3 hp).

Kursen ges för

 • Arbetsterapeutprogrammet

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen Professionell utveckling, teamarbete och ledarskap inom arbetsterapi, krävs godkänt basgruppsarbete från kursen Hälsofrämjande arbetsterapi i ett välfärdsperspektiv (termin 5). Dessutom krävs att förkunskapskraven till föregående kurser är uppfyllda enligt utbildningsplanen.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Argumentera för val av arbetsterapeutisk bedömning, åtgärd och utvärdering baserad på arbetsterapi inom medicinsk vetenskap och andra relaterade ämnesområden,
 • analysera relationen mellan medicinska behandlingsmetoder och aktivitetsutförande för personer med funktionsnedsättning i olika åldrar,
 • analysera relationen mellan den egna professionella kunskapen och teamets gemensamma kunskap för att identifiera, formulera och lösa problem i teamarbetet inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst och
 • analysera arbetsterapeutisk intervention utifrån evidens och beprövad erfarenhet.

 

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Självständigt och med ett personcentrerat förhållningssätt genomföra intervention utifrån arbetsterapiprocessen samt i enlighet med relevanta lagar och författningar dokumentera dessa,
 • i samråd med patienten och närstående bidra till vårdteamets planering och genomförande av vård, omsorg och rehabilitering och
 • tillämpa ett evidensbaserat arbetssätt för att säkerställa en säker och effektiv vårdprocess.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Reflektera över individers och gruppers förutsättningar för och behov av aktivitet utifrån ett mångfaldsperspektiv,
 • reflektera över det egna behovet av kontinuerlig utveckling och lärande i relation till framtida professionsutövning,
 • värdera den egna handlingsberedskapen för att anta utmaningar inom befintliga och nya sammanhang för arbetsterapi i ett föränderligt samhälle,
 • reflektera över ledarskap som en del i arbetsterapeutisk professionsutövning,
 • demonstrera en helhetssyn i relation till patientens och närståendes behov och kunnande och
 • bedöma kompetensbehovet för patientens vårdprocess utifrån gemensamma och unika kompetenser för respektive profession.

Kursinnehåll

Kursen omfattar arbetsterapi 21 hp och dess huvudsakliga innehåll utgör en fördjupning av interventioner inom arbetsterapi vid sjukdomar och hälsoproblem. I kursen integreras teori och praktik och verksamhetsförlagd utbildning ingår där studenten utifrån evidens och beprövad erfarenhet genomför, dokumenterar och utvärderar arbetsterapeutiska interventioner med en hög grad av självständighet.

Innehåll som bearbetas i kursen:

 • Arbetsterapeutiska interventioner vid sjukdomar och hälsoproblem
 • Diskrimineringsgrunder i relation till arbetsterapeutisk professionsutövning
 • Evidensbaserad medicin och arbetsterapi
 • Hälsoekonomiska analyser inom hälso- och sjukvård
 • Ledarskap inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst
 • Mellanmänskliga relationer
 • Personcentrerad vård
 • Självständighet i arbetsterapeutisk professionsutövning inklusive teamarbete inom hälso- och sjukvården

IPL-momentet innebär att studenten gör verksamhetsförlagd utbildning där den egna professionella kompetensen ska synliggöras i samverkan med andra professioner inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. I processen tillämpas kunskaper inom teamteori, kommunikation och metoder i avsikt att uppnå en evidensbaserad verksamhet.

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen. Medicinska fakultetens utbildningar samverkar under utbildningstiden i återkommande interprofessionella moment.  Interprofessionellt lärande innebär att studenter från flera professioner lär med, om och av varandra. Denna arbetsform stimulerar och stödjer studentens utveckling av professionell kompetens, samt förbereder studenten för interprofessionellt lagarbete och samverkan i den kommande yrkesutövningen.

Examination

Lärandemålen i kursen examineras fortlöpande genom bedömning av individuella prestationer i obligatoriska examinerande moment, vilka utgörs av seminarier, studieuppgifter och verksamhetsförlagd utbildning. De i kursen ingående examinationsformerna är:

 • muntlig redovisning
 • skriftlig redovisning

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

 

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Omexamination

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. 

Detta gäller även bedömning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Tidpunkt bestäms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare, handledare och VFU-plats finns att tillgå. 

 

Examination för studenter med funktionsnedsättning

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. 

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. 

 

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

 

Avbrytande av VFU 

En student kan komma att få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid och bli underkänd om det finns en påtaglig risk för att studenten på grund av grov oskicklighet riskerar att skada en person i verksamheten, t.ex. elev, patient eller motsvarande. Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs för att inte riskera att skada en annan person. En student har rätt till maximalt två sådana kontrolltillfällen.

Under förutsättning att det finns tillräckligt underlag för bedömning av studentens prestationer under verksamhetsförlagd utbildning i relation till kursens mål får betyg sättas även om studenten har varit delvis frånvarande från den verksamhetsförlagda utbildningen eller avbrutit den i förtid. 

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av programutskottet för arbetsterapeutprogrammet. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper om kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Institution

Institutionen för hälsa, medicin och vård
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
VFU8 Verksamhetsförlagd utbildning 9 hp U, G
MER8 Mellanmänskliga relationer 3 hp U, G
IPL3 Professionella perspektiv i samverkan, IPL-III 3 hp U, G
SMR8 Skriftlig och muntlig redovisning 3 hp U, G
PUL8 Professionell utveckling och ledarskap inom arbetsterapi 3 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.