Självständigt arbete (examensarbete) inom arbetsterapi, 15.0 hp

Degree Project in Occupational Therapy, 15.0 credits

8ATG66

Huvudområde

Arbetsterapi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Annika Öhman

Kursansvarig

Åsa Larsson Ranada

Studierektor eller motsvarande

Annika Öhman

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
MGAT2 Arbetsterapeutprogrammet 5 (HT 2023) 202335-202423 Svenska Norrköping O

Huvudområde

Arbetsterapi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2E

Särskild information

Kursen ges under termin fem och sex på arbetsterapeutprogrammet.

Kursen ges för

 • Arbetsterapeutprogrammet

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen Examensarbete inom arbetsterapi, krävs:

 • godkänt betyg från kursen Arbetsterapi vid sjukdomar och hälsoproblem I (termin 3) och
 • godkänt betyg från kursen Arbetsterapi vid sjukdomar och hälsoproblem II (termin 4) samt
 • godkänt betyg från kursen Tillgänglighet och delaktighet i aktivitet (termin 4).

Dessutom krävs att förkunskapskraven till föregående kurser är uppfyllda enligt utbildningsplanen.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Självständigt belysa frågeställningar utifrån teoretisk förankring i huvudområdet arbetsterapi inom medicinsk vetenskap och angränsande ämnen med relevans för examensarbetet och
 • kritiskt granska och argumentera kring val av vetenskapliga metoder.

 

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Självständigt söka, kritiskt granska och tillägna sig relevant litteratur i huvudområdet arbetsterapi inom medicinsk vetenskap och angränsande ämnen med relevans för examensarbetet,
 • självständigt välja och tillämpa relevanta metoder för att samla in, analysera och dra slutsatser ur insamlad data,
 • tillämpa grundläggande forskningsetiska principer inom medicinsk vetenskap,
 • diskutera resultat i relation till vetenskaplig metod och teoretisk förankring,
 • skriftligt dokumentera utifrån logik och vetenskaplig stringens och
 • muntligt föra en vetenskaplig diskussion inom givna tidsramar.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Värdera grundläggande forskningsetiska principer inom medicinsk vetenskap,
 • värdera vetenskapliga aspekter i relation till genomförande av examensarbete i huvudområdet arbetsterapi och
 • värdera den egna kunskapsutvecklingen och identifiera behov av fortsatt utveckling av sin kompetens.

Kursinnehåll

Kursen omfattar 15 hp arbetsterapi varav 6 hp i termin 5 och 9 hp i termin 6. Det huvudsakliga innehållet omfattar tillämpning av forskningsprocessen utifrån frågeställningar i huvudområdet arbetsterapi inom medicinsk vetenskap.

Innehåll som bearbetas i kursen:

 • Forskningsetik inom medicinsk vetenskap
 • Forskningsprocessen inom medicinsk vetenskap
 • Fördjupning inom valt område i huvudområdet arbetsterapi inom medicinsk vetenskap
 • Kritisk granskning av eget och andras examensarbeten inom arbetsterapi
 • Under handledning genomföra ett självständigt arbete (examensarbete)
 • i huvudområdet arbetsterapi inom medicinsk vetenskap

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. 

Examination

Lärandemålen i kursen examineras fortlöpande genom bedömning av individuella prestationer i obligatoriska examinerande moment vilka är seminarier, studieuppgifter, opponentskap och respondentskap. De i kursen ingående examinationsformerna är:

 • Muntlig och skriftlig redovisning av självständigt arbete (examensarbete)

Ovanstående examinationsformer får genomföras ett obegränsat antal gånger av de studenter som ej uppnått godkänt resultat.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

 

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Omexamination

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. 

 

Examination för studenter med funktionsnedsättning

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. 

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. 

 

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av programutskottet för arbetsterapeutprogrammet. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper om kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Institution

Institutionen för hälsa, medicin och vård
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SV67 Självvärdering, T6 0.5 hp U, G
SV57 Självvärdering, T5 0.5 hp U, G
SA67 Slutversion examensarbete, T6 5 hp U, G
RP67 Respondentskap, T6 0.5 hp U, G
PM57 Planering examensarbete, T5 2.5 hp U, G
PA67 Reflektion, progress och återkoppling, T6 1 hp U, G
OP67 Opponentskap, T6 1 hp U, G
BM57 Bakgrund och metod, T5 3 hp U, G
AA67 Aktiv åhörare examensarbetesseminarier, T6 1 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.