Projektkurs: Bioentreprenörskap, 6.0 hp

Project Course: Bioentrepreneurship, 6.0 credits

8BKG25

Huvudområde

Medicinsk biologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Anna Fahlgren

Kursansvarig

Walker Jackson

Studierektor eller motsvarande

Jonas Wetterö
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
MGMB2 Kandidatprogrammet i Experimentell och industriell biomedicin (internationell antagningsomgång) 2 (VT 2023) 202303-202322 Engelska Linköping O
MGMB2 Kandidatprogrammet i Experimentell och industriell biomedicin (nationell antagningsomgång) 2 (VT 2023) 202303-202322 Engelska Linköping O

Huvudområde

Medicinsk biologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i Experimentell och industriell biomedicin

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Kemi 2, Matematik 4, Biologi 2
eller
Kemi B, Matematik D, Biologi B och Engelska B
(Områdesbehörighet A13/13, där undantag ges för Fysik 2/B)
Undantag ges för svenska

Genomgången Projektkurs: Produktutveckling inom biomedicin, 6 hp, eller motsvarande

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

  • Beskriva kvalitetssäkringssystem för biomedicinska metoder inom sjukvård, näringsliv och forskning
  • Redogöra för grundläggande juridiska och regulatoriska frågeställningar kopplade till kommersialisering och kvalitetssäkring av biomedicinsk vetenskap

 

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

  • Formulera en kommersiellt gångbar kravspecifikation för projektet utgående från ett projektdirektiv och därigenom bedöma projektets genomförbarhet med avseende på biomedicinska lösningar och tillgängliga resurser
  • Visa förmåga att självständigt driva projektarbeten med stöd av en projektmodell
  • Upprätta en affärsplan för att nyttogöra innovativa idéer inom biomedicin på affärsmässiga
  • grunder
  • Kommunicera färdig produkt muntligt och skriftligt för personer vilka ej kan förutsättas vara specialister inom de tekniker som använts
  • Identifiera och hantera osäkerheter i projekt och kommersiella processer

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

  • Kritiskt bearbeta kommersialiserbara idéer inom biomedicin utifrån ett samhälleligt och etiskt perspektiv

Kursinnehåll

Detta är en grundläggande kurs som behandlar teori och praktiskt arbete kring att kommersialisera en biomedicinsk idé och driva den till produkt. Det innefattar så att förstå juridiska och regulatoriska frågeställningar kring kommersialisering, kvalitetssäkring av biomedicinsk vetenskap som att omsätta detta i en affärsplan. Vidare tränas studenterna i muntlig och skriftlig presentationsteknik och kommunikation. Kursen syftar till att förstå kommersialiseringsprocessen vid utveckling av en biomedicinsk produkt eller tjänst, och se denna ur ett etiskt och samhälleligt perspektiv. 

Kursen omfattar ämnesområdena bioentreprenörskap, projektledning, biomedicinsk förbättringskunskap, evidensbaserad hälso- och sjukvård, biomedicinsk kommunikation, biomedicinsk tillämpning och 
nyttogörande.

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter i kandidatprogrammet i 
Experimentell och industriell biomedicin arbetar i verklighetsanknutna och kursrelaterade 
biomedicinska frågeställningar för att tillämpa sin kunskap, utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Under hela utbildningen varvas teoretiska och praktiska moment. Dessa arbetsformer utvecklar studentens förmåga att tillämpa kunskap och professionella kompetens. 

Arbetsformer i denna kurs är föreläsningar, seminarier och arbete i projektgrupper.

Examination

Formerna för examination är en skriftlig projektrapport och en muntlig presentation som genomförs gruppvis men bedöms individuellt. Därutöver krävs aktivt deltagande i obligatoriska moment för godkänt på kursen. Obligatoriska moment innefattar projektarbete, seminarier, rapporter och inlämningsuppgifter.

Ovan nämnda examinationsform är resurskrävande och är begränsad till fem gånger.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

 

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Omexamination

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. 

 

Examination för studenter med funktionsnedsättning

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. 

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. 

 

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av programutskottet för kandidatprogrammet Experimentell och industriell biomedicin. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper om kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Institution

Medicinska fakulteten
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
25PR Projektrapport och inlämningsuppgifter 4.5 hp U, G
25CE Obligatoriska moment 1.5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.