Immunologi, 6.0 hp

Immunology, 6.0 credits

8BKG34

Huvudområde

Medicinsk biologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Jonas Wetterö

Kursansvarig

Jonas Wetterö

Studierektor eller motsvarande

Jonas Wetterö
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
MGMB2 Kandidatprogrammet i Experimentell och industriell biomedicin (internationell antagningsomgång) 3 (HT 2023) 202335-202343 Engelska Linköping O
MGMB2 Kandidatprogrammet i Experimentell och industriell biomedicin (nationell antagningsomgång) 3 (HT 2023) 202335-202343 Engelska Linköping O

Huvudområde

Medicinsk biologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i Experimentell och industriell biomedicin

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Kemi 2, Matematik 4, Biologi 2
eller
Kemi B, Matematik D, Biologi B och Engelska B
(Områdesbehörighet A13/13, där undantag ges för Fysik 2/B)
Undantag ges för svenska

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

  • Redogöra för hur det medfödda immunförsvaret är uppbyggt och hur det initieras, regleras och effektueras vid kroppens försvar mot olika mikroorganismer
  • Beskriva betydelsen av olika inflammatoriska celler och mediatorer
  • Redogöra för hur kroppens adaptiva immunitet regleras, aktiveras och samverkar med det medfödda försvaret vid olika infektioner
  • Redogöra för vilken roll immunförsvaret har vid olika sjukdomar och medicinska problem som autoimmuna sjukdomar, allergier, skadeläkning och användning av implantat
  • Förklara hur man kan utnyttja immunförsvarets mekanismer för medicinsk behandling mot infektioner
  • Beskriva hur man kan använda biomedicinska, experimentella och kliniska laboratoriemetoder som baseras på interaktion mellan antigen och antikroppar

 

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

  • Tillämpa biomedicinsk laboratoriemetodik med avseende på grundläggande immunologiska tekniker
  • Dokumentera resultat från arbete med immunologiska laboratorietekniker samt redovisa dessa skriftligt och muntligt 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

  • Kritiskt granska, bearbeta och kommunicera populärvetenskaplig och vetenskaplig litteratur inom immunologi

Kursinnehåll

I kursen studeras människans grundläggande mekanismer för försvar mot mikrober, immunförsvarets roll vid andra tillstånd, samt hur vi kan använda immunologiska mekanismer för att bekämpa infektioner och för att åstadkomma specifik detektion av molekyler på laboratoriet. Mer specifikt ingår inflammatoriska mediatorer (t ex komplementsystemet och cytokiner), inflammatoriska celler (t ex fagocyter), inflammationsprocessen inklusive immunsystemets utveckling och uppbyggnad (t ex antikroppar, antikroppsbildning, antigenpresenterande celler, B-celler och T-celler), olika typer av vacciner och adjuvans, sjukdomar och problem orsakade av immunförsvaret (allergiska reaktioner, autoimmuna sjukdomar, läkning och problem med implantat) samt immunologiska metoder och principer.

Kursen omfattar ämnesområdena immunologi, medicinsk mikrobiologi, virologi, cellbiologi, patologi, fysiologi och biokemi.

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter i kandidatprogrammet i Experimentell och industriell biomedicin arbetar i verklighetsanknutna och kursrelaterade biomedicinska frågeställningar för att tillämpa sin kunskap, utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Under hela utbildningen varvas teoretiska och praktiska moment. Dessa arbetsformer utvecklar studentens förmåga att tillämpa kunskap och professionella kompetens.

Arbetsformer i denna kurs är föreläsningar, seminarier, grupparbete samt färdighetsträning i form av laborationer.

Examination

Formerna för examination är individuell skriftlig salstentamen. Därutöver krävs aktivt deltagande i obligatoriska moment för godkänt på kursen. Obligatoriska moment innefattar seminarier, laborationer, rapporter och inlämningsuppgifter.

 

Betygsskala

På kursen ges betyget underkänd eller betygen 3-5, där 3 motsvarar godkänd, 4 motsvarar icke utan beröm godkänd och 5 motsvarar med beröm godkänd. Betyget på den individuella skriftliga tentamen (U, 3-5) utgör underlag för kursens slutbetyg.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

 

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Omexamination

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. 

 

Examination för studenter med funktionsnedsättning

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. 

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. 

 

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av programutskottet för kandidatprogrammet i Experimentell och industriell biomedicin. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper om kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Institution

Medicinska fakulteten
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
34WE Skriftlig examination 3 hp U, 3, 4, 5
34CE Obligatoriska moment 3 hp U, G

På kursen ges betyget underkänd eller betygen 3-5, där 3 motsvarar godkänd, 4 motsvarar icke utan beröm godkänd och 5 motsvarar med beröm godkänd. Betyget på den individuella skriftliga tentamen (U, 3-5) utgör underlag för kursens slutbetyg.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.