Medicinsk systemfysiologi, 6.0 hp

Medical Systems Physiology, 6.0 credits

8BKG46

Huvudområde

Medicinsk biologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Jordi Altimiras

Kursansvarig

Jordi Altimiras

Studierektor eller motsvarande

Jonas Wetterö

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
MGMB2 Kandidatprogrammet i Experimentell och industriell biomedicin (internationell antagningsomgång) 4 (VT 2025) 202514-202523 1+3 Svenska/Engelska Linköping, US O
MGMB2 Kandidatprogrammet i Experimentell och industriell biomedicin (nationell antagningsomgång) 4 (VT 2025) 202514-202523 1+3 Svenska/Engelska Linköping, US O

Huvudområde

Medicinsk biologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Kandidatprogrammet i Experimentell och industriell biomedicin

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Kemi 2, Matematik 4, Biologi 2
eller
Kemi B, Matematik D, Biologi B och Engelska B
(Områdesbehörighet A13/13, där undantag ges för Fysik 2/B)
Undantag ges för svenska

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Uppvisa fördjupad förståelse för uppbyggnad, fysiologi och reglering av kroppens större organsystem såsom cirkulationssystemet, njuren, respirationssystemet, magtarmkanalen samt rörelseapparaten
 • Förklara samspelet mellan organsystem för att kontrollera kroppens basala funktioner
 • Förklara hur kroppens balans upprätthålls och regleras med avseende på homeostas
 • Uppvisa fördjupad förståelse för olika celltypers fysiologi och specialisering inom olika vävnadstyper, samt redogöra för hur cell- sammansättning påverkar organs funktion
 • Redogöra för grundläggande mekanismer för vävnads- och organreparation i samband med skada eller sjukdom

 

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Tillämpa avancerad laboratoriemetodik avseende fysiologiska och biokemiska molekylärbiologiska mätmetoder
 • Identifiera, använda och tolka metodik och resultat för bestämning av fysiologisk funktion
 • Självständigt insamla, avgränsa och kritiskt bearbeta vetenskapligt material ur ett vetenskapligt, etiskt och samhälleligt perspektiv
 • Presentera vetenskaplig information skriftligt och muntligt

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Kritiskt granska och värdera kunskap inom medicinsk fysiologi ur ett vetenskapligt, samhälleligt och etiskt perspektiv
 • Kritiskt läsa, bedöma och ge kritik på vetenskaplig litteratur och biomedicinska arbeten
 • Bedöma hur omgivningsfaktorer påverkar kroppens organsystem

Kursinnehåll

I kursen studeras human systemfysiologi ur ett medicinskt perspektiv. Kunskap kring människokroppens organisation och funktion fördjupas från kursen medicinsk fysiologi med bibehållet fokus på organsystem och deras samverkan. Begreppet homeostas används för att beskriva kroppens normalfunktion och hur avvikelser kan ge upphov till sjukdom. Under kursen studeras grundläggande biomedicinsk metodik med fokus på att illustrera fysiologiska processer. Kursen ger ökad kunskap inom human fysiologi och systemfysiologi, samt förbereder för vidare studier inom neurobiologi.

 

Kursen omfattar ämnesområdena fysiologi, cellbiologi, molekylärbiologi, anatomi, histologi som integreras med biomedicinsk laboratorieteknik, biomedicinsk etik och vetenskapligt förhållningssätt.

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter i kandidatprogrammet i Experimentell och industriell biomedicin arbetar i verklighetsanknutna och kursrelaterade biomedicinska frågeställningar för att tillämpa sin kunskap, utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Under hela utbildningen varvas teoretiska och praktiska moment. Dessa arbetsformer utvecklar studentens förmåga att tillämpa kunskap och professionella kompetens.

 

Arbetsformer i denna kurs är laborationer, föreläsningar, seminarier och basgrupper.

Examination

Formerna för examination är individuell skriftlig salstentamen och individuell skriftlig rapport. Därutöver krävs aktivt deltagande i obligatoriska moment för godkänt på kursen. Obligatoriska moment innefattar seminarier, basgruppsarbete, rapporter och inlämningsuppgifter.

 

Betygsskala

På kursen ges betyget underkänd eller betygen 3–5, där 3 motsvarar godkänd, 4 motsvarar icke utan beröm godkänd och 5 motsvarar med beröm godkänd. En sammanvägning av betygen på den individuella skriftliga tentamen och den individuella skriftliga rapporten utgör underlag för kursens slutbetyg.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

 

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Omexamination

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. 

 

Examination för studenter med funktionsnedsättning

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. 

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. 

 

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av programutskottet för kandidatprogrammet i Experimentell och industriell biomedicin. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Institution

Medicinska fakulteten
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
46WE Skriftlig examination 4 hp U, 3, 4, 5
46WR Skriftlig rapport 1 hp U, 3, 4, 5
46CE Obligatoriska moment 1 hp U, G

På kursen ges betyget underkänd eller betygen 3–5, där 3 motsvarar godkänd, 4 motsvarar icke utan beröm godkänd och 5 motsvarar med beröm godkänd. En sammanvägning av betygen på den individuella skriftliga tentamen och den individuella skriftliga rapporten utgör underlag för kursens slutbetyg.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.