Projektkurs: Läkemedelsutveckling, 6.0 hp

Project course: Drug Development, 6.0 credits

8BKG47

Huvudområde

Medicinsk biologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Padraig D´arcy

Kursansvarig

Padraig D´arcy

Studierektor eller motsvarande

Jonas Wetterö

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
MGMB2 Kandidatprogrammet i Experimentell och industriell biomedicin (internationell antagningsomgång) 4 (VT 2025) 202504-202523 4, 4 Svenska/Engelska Linköping, US O
MGMB2 Kandidatprogrammet i Experimentell och industriell biomedicin (nationell antagningsomgång) 4 (VT 2025) 202504-202523 4, 4 Svenska/Engelska Linköping, US O

Huvudområde

Medicinsk biologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i Experimentell och industriell biomedicin

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Kemi 2, Matematik 4, Biologi 2
eller
Kemi B, Matematik D, Biologi B och Engelska B
(Områdesbehörighet A13/13, där undantag ges för Fysik 2/B)
Undantag ges för svenska

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

  • - Redogöra för principer för hur lågmolekylära substanser som ökar eller minskar målmolekylers aktivitet (agonister/antagonister) kan identifieras genom screening
  • - Redogöra för principer bakom in vitro high-throughput screening och cell-baserad screening 
  • - Uppvisa grundläggande förståelse för önskvärda egenskaper hos små molekyler för vidare utveckling
  • - Redogöra för principer för produktion av proteiner i prokaryota och eukaryota system för vidare terapeutisk användning

 

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

  • - Tillämpa laborativa metoder för screening av läkemedel.
  • - Kritiskt evaluera principer för assay-utveckling (känslighet och specificitet)
  • - Sammanställa, analysera samt muntligt och skriftligt redovisa resultat

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

  • - Kritiskt granska och värdera kunskap inom området läkemedelsutveckling ur ett vetenskapligt, samhälleligt och etiskt perspektiv

Kursinnehåll

Kursen är en grundläggande kurs i läkemedelsutveckling. I kursen ingår praktiska moment där kollektioner av små molekyler screenas för att bestämma farmakologiska egenskaper på cellaktivitet. Tillverkning av rekombinanta proteiner används för att illustrera principer för framställning av proteinläkemedel. Kursen syftar även till att förstå principer för leadoptimering inom läkemedelsutveckling.

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter i kandidatprogrammet i Experimentell och industriell biomedicin arbetar i verklighetsanknutna och kursrelaterade biomedicinska frågeställningar för att tillämpa sin kunskap, utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Under hela utbildningen varvas teoretiska och praktiska moment. Dessa arbetsformer utvecklar studentens förmåga att tillämpa kunskap och professionella kompetens.

 

Arbetsformer i denna kurs är föreläsningar, seminarier, laborationer och arbete i projektgrupper.

Examination

Examinationen utgörs av en skriftlig projektrapport och en muntlig presentation som genomförs i grupp men bedöms individuellt. Därutöver krävs aktivt och godkänt deltagande i obligatoriska moment för godkänt på kursen. Obligatoriska moment innefattar projektarbete, seminarier, rapporter och inlämningsuppgifter.

 

Ovan nämnda examinationsform är resurskrävande och är begränsad till fem gånger.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

 

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Omexamination

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. 

 

Examination för studenter med funktionsnedsättning

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. 

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. 

 

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av programutskottet för kandidatprogrammet i Experimentell och industriell biomedicin. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Institution

Medicinska fakulteten
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
47PR Projektrapport och inlämningsuppgifter 4.5 hp U, G
47CE Obligatoriska moment 1.5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.