Arbetsterapi inom arbetslivsinriktad rehabilitering, 7.5 hp

Occupational Therapy in Vocational Rehabilitation, 7.5 credits

8FA102

Huvudområde

Arbetsterapi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Mathilda Björk

Kursansvarig

Elin Ekbladh

Studierektor eller motsvarande

Elin Ekbladh

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2022 202245-202302 Svenska Norrköping, Norrköping

Huvudområde

Arbetsterapi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Förkunskapskrav

  • Kandidatexamen 180hp i huvudområdet arbetsterapi inklusive examensarbete på fördjupningsnivå 15hp
    eller
    Arbetsterapeutexamen om minst 180hp inklusive examensarbete på fördjupningsnivå 15hp
  • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

INLEDNING

Kursen vänder sig till arbetsterapeuter som vill fördjupa sina kunskaper kring arbetslivsinriktad rehabilitering.

Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig fördjupade kunskaper inom arbetslivsinriktad rehabilitering för att utveckla handlingsberedskapen i yrkesutövandet samt för att inom området kunna delta i forsknings- och utvecklingsarbete.

LÄRANDEMÅL
Den studerande ska efter fullgjord kurs kunna

Analysera och värdera metoder för arbetsterapeutisk utredning, intervention och utvärdering inom arbetslivsinriktad rehabilitering
Värdera betydelsen av evidens i samband med arbetsterapeutisk yrkesutövning inom arbetslivsinriktad rehabilitering
Analysera och värdera samhällsförändringars påverkan på arbetslivsinriktad rehabilitering på individ,- grupp- och samhällsnivå
Analysera hur ett mångfaldsperspektiv påverkar arbetsterapeutiska yrkesutövningen inom arbetslivsinriktad rehabilitering
Argumentera för hälsofrämjande intervention i arbetsterapeutisk yrkesutövning inom arbetslivsinriktad rehabilitering.

Kursinnehåll

Kursen innehåller fördjupade studier av arbetsterapi inom arbetslivsinriktad rehabilitering där både professions- och klientperspektiv beaktas. Kursen har ett biopsykosocialt perspektiv där metoder för utredning, intervention och utvärdering och deras evidens behandlas. Den samhälleliga kontextens påverkan på den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och arbetsterapeutens yrkesutövning ingår också i kursinnehållet.

Undervisnings- och arbetsformer

Vid Medicinska fakulteten bedrivs undervisning med Problembaserat Lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod. PBL innebär att studenternas delaktighet i lärandet är i fokus. Att kunna söka och värdera ny kunskap och ompröva tidigare kunskap är viktigt under hela utbildningen.

Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständighet i lärande. Verklighetsanknutna situationer används som underlag för problembearbetning och för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna. Studenter arbetar tillsammans i mindre grupper, dels för att träna samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Lärare verkar i PBL dels som handledare genom att utmana, följa och återkoppla studentens lärande, dels genom att bidra med kunskap på ett sätt som stimulerar och kompletterar.

Examination

Bedömning sker fortlöpande under kursens gång och grundas på kursens obligatoriska moment.
Dessa är: seminarier och skriftlig dokumentation av enskild uppgift.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

 

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Omexamination

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. 

 

Examination för studenter med funktionsnedsättning

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. 

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. 

 

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Kurslitteratur

Resurslista fastställs senast två månader före kursstart av Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper om kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Institution

Institutionen för hälsa, medicin och vård
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL1 Obligatoriska moment 3 hp U, G
EXAM Examination 4.5 hp U, G
Resurslista fastställs senast två månader före kursstart av institutionen för samhälls- och välfärdsanalys. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.