Inkontinens och inkontinensvård, 7.5 hp

Incontinence care, 7.5 credits

8FA262

Huvudområde

Omvårdnadsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Helén Marklund

Kursansvarig

Mats Westas

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) VT 2024 202406-202423 Svenska Norrköping, Norrköping

Huvudområde

Omvårdnadsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Förkunskapskrav

  • 180hp godkända varav 90hp i huvudområdet omvårdnad eller fysioterapi där självständigt  arbete (examensarbete) 15hp på fördjupningnivå ingår
  • 6 månaders yrkeslivserfarenhet på heltid som sjuksköterska eller fysioterapeut
  • Godkänd svenska och engelska motsvarande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

  • Kritiskt värdera betydelsen av prevention, utredning, behandling och utvärdering vid olika former av inkontinens i alla åldrar.

 

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

  • Utforma, genomföra, dokumentera och utvärdera utredning och behandling vid olika former av inkontinens i alla åldrar.
  • Förskriva förbrukningsartiklar utifrån gällande lagar, författningar och föreskrifter med hänsyn tagen till ett individ- och samhällsekonomiskt perspektiv

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

  • Klargöra och värdera olika inkontinensformers medicinska, psykologiska och sociokulturella inverkan på individen i det dagliga livet
  • Reflektera över individens egenvård och delaktighet i utredning, behandling och utvärdering utifrån personcentrerad och säker vård
  • Värdera betydelsen av etiska principer, jämlik vård och hälsa samt samhälleliga aspekter utifrån inkontinensproblematik

Kursinnehåll

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper för att kunna genomföra personcentrad och säker vård till personer med inkontinensproblem. Kursen ger en fördjupning i omvårdnads- och medicinsk vetenskap samt färdigheter i att relatera empiri och teori till varandra. Kursen syftar till att ge beredskap för utveckling av professionen genom att kunna tillämpa forskningsresultat inom inkontinensområdet. Kursen huvudsakliga innehåll är:
− Urogenital och rektal anatomi, fysiologi och patofysiologi
− Incidens och prevalens, etiologi och epidemiologi vid olika former av inkontinens
− Prevention, utredning, behandling och utvärdering vid olika former av inkontinens
− Lagar, författningar och förordningar
− Dokumentation och förskrivning av förbrukningsartiklar
− Sortimentsgenomgång av förbrukningsartiklar
− Konsekvenser för individen, fysiskt, psykiskt, sexuellt och sociokulturellt samt utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. Arbetsformer i denna kurs är basgrupp, föreläsningar, seminarier och studieuppgifter.

Examination

Kursen examineras muntligt och skriftligt genom ett fördjupningsarbete samt respondent- och opponentskap. Därutöver krävs aktivt deltagande i obligatoriska moment för godkänt på kursen. Med aktivt deltagande menas att studenten bidrar med arbete och egna reflektioner med relevans för uppgiften. Formativ bedömning sker kontinuerligt inom de obligatoriska momenten. Obligatoriska moment i kursen är basgrupp och seminarier.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

 

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Omexamination

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. 

 

Examination för studenter med funktionsnedsättning

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. 

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. 

 

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av institutionsstyrelsen vid Institutionen för hälsa, medicin och vård. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper om kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Institution

Institutionen för hälsa, medicin och vård

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Resurslista fastställs senast två månader före kursstart av institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.