Arbete, hälsa och välfärdssystem, 7.5 hp

Work, Health and Welfare system, 7.5 credits

8FA283

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Elin Ekbladh

Kursansvarig

Jan Sandqvist, Elin Ekbladh

Studierektor eller motsvarande

Karin Wåhlén

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2024 202435-202444 Svenska Ortsoberoende

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Särskild information

I kursen samläser studenter från fristående kurs och studenter från Masterprogrammet i medicinsk vetenskap. 

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp inklusive examensarbete om minst 15 hp i
  huvudområdet arbetsterapi, folkhälsovetenskap, fysioterapi, logopedi,
  medicinsk pedagogik, omvårdnadsvetenskap eller annat relevant
  huvudområde
  eller
  Yrkesexamen 180 hp inklusive examensarbete om minst 15 hp i
  huvudområdet arbetsterapi, folkhälsovetenskap, fysioterapi, logopedi,
  medicinsk pedagogik, omvårdnadsvetenskap eller annat relevant
  huvudområde
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på
  grundnivå

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • förklara centrala teoretiska modeller inom området arbetsrelaterad hälsa
 • identifiera bestämningsfaktorer för arbetsförmåga och anställningsbarhet, på individ-, organisations- och samhällsnivå
 • identifiera vilka aktörer som är delaktiga i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocesser, samt beskriva respektive aktörs roll i dessa processer
 • redogöra för relevant lagstiftning inom arbetsmiljö- och socialförsäkringsområdet  

 

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • analysera hur arbetslivets ledning, organisation och arbetsvillkor sammanhänger med chefers och övriga anställdas hälsa och arbetsförmåga
 • analysera hur individers arbetsförmåga samspelar med anställningsbarhet och möjligheter till deltagande i arbetslivet
 • analysera sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocesser ur ett interprofessionellt och intersektoriellt perspektiv 
 • tillämpa ett interprofessionellt arbetssätt och lärande 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • reflektera kring hälsa och sjukdom i arbetsliv och välfärdssystem ur ett etiskt perspektiv

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på samspelet mellan arbetsliv och socialförsäkringar, särskilt hur hälsan påverkas av villkoren i arbetet, och hur sjukdom och ohälsa hanteras såväl i arbetslivet som i socialförsäkringssystemet: 

- teorier, modeller och empirisk kunskap kring hälsa i arbetslivet, sjukskrivning, rehabilitering och återgång i arbete 

- arbetsorganisation och ledarskap – vad som karakteriserar en hälsofrämjande arbetsplats

- arbetsvillkorens påverkan på hälsa och arbetsförmåga

- arbetsförmåga och anställningsbarhet ur teoretiska och empiriska perspektiv

- det svenska välfärdssystemet i jämförelse med motsvarande system i andra länder 
 

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt.  
 
Kursen präglas av interprofessionellt lärande. Det innebär att studenter från flera professioner lär med, om och av varandra. Denna arbetsform stimulerar och stödjer studentens utveckling av professionell kompetens samt förbereder studenten för interprofessionellt lagarbete och samverkan i den kommande yrkesutövningen. 
 
Undervisningsformerna i denna kurs är basgruppsarbete, föreläsningar, studieuppgifter, portfolio och seminarier. 

Examination

Kursen examineras med individuell skriftlig inlämningsuppgift, muntlig redovisning och granskning av annan students arbete. 
 
Basgruppsarbete och seminarium utgör obligatoriska moment på kursen och aktivt deltagande i dessa är en förutsättning för godkänt. Med aktivt deltagande menas att studenten bidrar med arbete, inspel och/eller egna reflektioner med relevans för uppgiften. 
 
Individuell skriftlig inlämningsuppgift får examineras obegränsat antal gånger, av de studenter som inte uppnått godkänt resultat.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

 

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Omexamination

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. 

 

Examination för studenter med funktionsnedsättning

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. 

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. 

 

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av institutionsstyrelsen vid institutionen för hälsa, medicin och vård Obligatorisk kurslitteratur finns ej. 

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Institution

Institutionen för hälsa, medicin och vård
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL1 Obligatoriska moment 3.5 hp U, G
SLP1 Slutprov 4 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.