Diabetes och diabetesvård I, 7.5 hp

Diabetes and Diabetes Care I, 7.5 credits

8FA292

Huvudområde

Medicin

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Åsa Ernersson

Kursansvarig

Åsa Ernersson

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2022 202236-202245 Svenska Norrköping

Huvudområde

Medicin

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Särskild information

Kursen kan ingå som en delkurs i Masterprogrammet i medicinsk vetenskap.

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet vård och omsorg
 • 12 månaders yrkeslivserfarenhet inom för utbildningen relevant område
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande behörighet på grundnivå

eller

 • Yrkesexamen 180 hp inom vård och omsorg
 • Godkänd vetenskaplig metod 15 hp på grundnivå
 • 12 månaders yrkeslivserfarenhet inom för utbildningen relevant område
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Analysera samband mellan etiologi, patofysiologi, symtom, diagnostik, farmakologisk och icke farmakologisk behandling och omvårdnad vid diabetes mellitus
 • identifiera diabetesrelaterade sjukdomar och komplikationer relaterade till diabetes.

 

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Bedöma och motivera farmakologisk och icke farmakologisk behandling för personer med diabetes,
 • Bedöma och motivera omvårdnads- och egenvårdsåtgärder för personer med diabetes.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Reflektera över medicinsk behandling, omvårdnad och egenvård relaterat till personers livssituation vid diabetes och komplikationer relaterade till diabetes.

Kursinnehåll

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper för att kunna genomföra personcentrad och säker vård till personer med i diabetes och vård av personer med diabetes mellitus. Kursen huvudsakliga innehåll är:

 • Diabetessjukdomens etiologi, epidemiologi och patofysiologi, symtom och diagnostik,
 • komplikationer vid diabetes mellitus,
 • medicinsk vård och omvårdnad för personer med diabetes mellitus,
 • farmakologi vid diabetes mellitus,
 • egenvård vid diabetes mellitus.

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen. Interprofessionellt lärande innebär att studenter från flera professioner lär med, om och av varandra. Denna arbetsform stimulerar och stödjer studentens utveckling av professionell kompetens, samt förbereder studenten för interprofessionellt lagarbete och samverkan i den kommande yrkesutövningen.

Arbetsformer i denna kurs är basgrupp, seminarium och föreläsningar.

Examination

Kursen examineras genom en individuell skriftlig salstentamen. Därutöver krävs aktivt deltagande i obligatoriska moment för godkänt på kursen. Med aktivt deltagande menas att studenten bidrar med arbete, inspel och/eller egna reflektioner med relevans för uppgiften. De obligatoriska momenten i den här kursen är seminarium och basgrupp.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

 

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Omexamination

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. 

 

Examination för studenter med funktionsnedsättning

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. 

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. 

 

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av institutionsstyrelsen vid Institutionen för hälsa, medicin och vård. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper om kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Institution

Institutionen för hälsa, medicin och vård
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEM2 Seminarie 2 1 hp U, G
SEM1 Seminarie 1 1 hp U, G
EXA1 Examination 4 hp U, G
BAS1 Basgrupp 1.5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.