Evidensbaserat omhändertagande av cervikal- och thorakalryggsbesvär, 7.5 hp

Evidence-based management of cervical and thoracic spine related disorders, 7.5 credits

8FA310

Huvudområde

Medicin Fysioterapi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Yvonne Lindbäck

Kursansvarig

Allan Abbott

Studierektor eller motsvarande

Annika Heslyk

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2022 202245-202302 Svenska Linköping, US

Huvudområde

Medicin, Fysioterapi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Särskild information

Kursen samläses med studenter från masterprogrammet i medicinsk vetenskap samt studenter som går sista terminen på fysioterapeutprogrammet. Kursen innehåller campusbaserade och webbaserade moment. 

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i fysioterapi inklusive självständigt examensarbete om 15 hp
  eller
  Fysioterapeutexamen 180 hp inklusive självständigt examensarbete om 15 hp
  eller
  Läkarexamen 330 hp inklusive självständigt examensarbete om minst 15 hp
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • redogöra för relevanta undersökningsmetoder för bedömning av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar relaterade till cervikal- och thorakalryggsbesvär, och dess diagnostiska och prognostiska tillförlitlighet,
 • redogöra för evidensbaserade kliniska riktlinjer för omhändertagandet av cervikal- och thorakalryggsbesvär och
 • beskriva effektmekanismer för behandlingav cervikal- och thorakalryggsbesvär.

 

Färdighet och förmåga 

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • tillämpa evidensbaserade metoder i omhändertagandet av patienter med cervikal- och thorakalryggsbesvär och
 • utföra en biopsykosocialt inriktad klinisk undersökning, bedömning, behandling och utvärdering för olika diagnoser relaterade till cervikal- och thorakalryggsbesvär.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • värdera aktuell forskning om bedömning och behandling för olika diagnoser relaterade till cervikal- och thorakalryggsbesvär och
 • reflektera över hur vårdpersonalens förhållningssätt kan bidra till patientens utvecklande av egenvårdsstrategier för sina cervikal- och thorakalryggsbesvär.

Kursinnehåll

Kursen är en fördjupning inom diagnostik och behandling av patienter med cervikal- och thorakalryggsbesvär. Kursen baseras på aktuell forskning, kliniska riktlinjer samt kunskaper om funktionell anatomi, patoanatomi, patofysiologi, epidemiologi, diagnostik, samt olika behandlingsmetoder.

Kursen ger fördjupad kunskap i det kliniska resonemanget utifrån undersökningsstrategier enligt olika klassificeringssystem och behandlingsstrategier såsom patientundervisning, träningsstrategier, manuella tekniker, samt beteendemedicinskt inriktat förhållningssätt.

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen. Medicinska fakultetens utbildningar samverkar under utbildningstiden i återkommande interprofessionella moment.  Interprofessionellt lärande innebär att studenter från flera professioner lär med, om och av varandra. Denna arbetsform stimulerar och stödjer studentens utveckling av professionell kompetens, samt förbereder studenten för interprofessionellt lagarbete och samverkan i den kommande yrkesutövningen.

 

Arbetsformer i denna kurs är föreläsningar, färdighetsträning, gruppdiskussioner och seminarier.

Examination

Kursen examineras i form av en praktisk färdighetstentamen samt individuell skriftlig rapport med efterföljande muntligt seminarium.Därutöver krävs aktivt deltagande i obligatoriska moment för godkänt på kursen. Med aktivt deltagande menas att studenten bidrar med arbete, inspel och/eller egna reflektioner med relevans för uppgiften. De obligatoriska momenten på kursen är seminarier.

 

Kursen kan helt eller delvis komma att examineras på engelska.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

 

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Omexamination

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. 

 

Examination för studenter med funktionsnedsättning

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. 

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. 

 

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av institutionsstyrelsen vid institutionen för hälsa, medicin och vård. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper om kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Institution

Institutionen för hälsa, medicin och vård
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 7.5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.