Allmän farmakologi, 7.5 hp

General Pharmacology, 7.5 credits

8FG006

Huvudområde

Medicin

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Andreas Eriksson

Kursansvarig

Andreas Eriksson

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) HT 2021 202135-202202 Svenska Linköping

Huvudområde

Medicin

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet på grundnivå
  • Naturkunskap 2 (alt. Kemi 1 och Biologi 1)
    eller 
    Naturkunskap B (alt. Kemi A och Biologi A)
    (Områdesbehörighet A14/15, där undantag ges för Ma2a/b/c/MaB och Sh1b/(1a1 och 1a2)/ShA
    samt för motsvarandebedömning av Nk 2/B ges undantag för Fy1a/(1b1 och 1b2)/FyA)

Lärandemål

Studenten skall efter godkänd kurs kunna:

Redogöra för grundläggande principer för läkemedelsabsorption, distribution och elimination

Redogöra för grunderna för läkemedel/receptor interaktionen och dess konsekvenser

Redogöra för läkemedel som påverkar neurotransmission

Redogöra för orsaker och konsekvenser vid läkemedelsinteraktioner och läkemedelsbiverkningar

Diskutera principer vid läkemedelsprövning och läkemedelbehandling av äldre, barn och gravida

Kursinnehåll

Kursen innefattar studier i grundläggande farmakodynamik och farmakokinetik

Undervisnings- och arbetsformer

Problembaserat lärande är den pedagogiska filosofi och metod som används vid Hälsouniversitetet. I undervisningen utnyttjas olika metoder såsom arbete i basgrupper, föreläsningar, litteraturstudier, artikelgranskning, seminarier och fältstudier. De egna frågorna och problemformuleringarna utgör grunden i problembaserat lärande. Centralt är att ta ansvar i lärandet, att söka och värdera kunskap, träna samarbete och att kunna möta förändringar. Kontinuerlig utvärdering ingår i problembaserat lärande.

Examination

Formerna för examination;
Skriftlig examination
Deltagande i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen.

Omfattning av omexamination För omexamination gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d v s student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin.

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

​Anmälan till examination/tentamen Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Kurslitteratur

Lista över resurslitteratur upprättas senast två månader före kursstart av institutionen för medicin och hälsa. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

ÖVRIGT Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Institution

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEXA Skriftlig tentamen 4 hp U, G
OBLM Obligatoriska moment 3.5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.