Smärta och smärtbehandling, 7.5 hp

Pain and Pain Management, 7.5 credits

8FYA23

Huvudområde

Fysioterapi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Allan Abbott

Kursansvarig

Karin Schröder

Studierektor eller motsvarande

Annika Heslyk

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
MGFY3 Fysioterapeutprogrammet 6 (VT 2024) 202414-202423 Svenska Ortsoberoende, US V

Huvudområde

Fysioterapi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Särskild information

Kursen samläses med studenter från masterprogrammet i medicinsk vetenskap samt studenter som läser kursen som fristående kurs.

Kursen ges för

  • Fysioterapeutprogrammet

Förkunskapskrav

  • Godkänd kurs Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning och funktionshinder, 30 hp
  • Godkänt basgruppsarbete och verksamhetsförlagd utbildning från kurs Fysioterapi, folkhälsa och arbetsrelaterad ohälsa, 24 hp

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

  • Förklara fysiologiska, psykologiska, sociala och existentiella aspekter på smärtupplevelsen och förklara sambanden ur ett multidimensionellt perspektiv,
  • förklara ur ett fysiologiskt perspektiv uppkomst och modulering av smärta samt förändringar i nervsystemet och deras betydelse för olika smärttillstånd.

 

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:      

  • Tillämpa smärtbedömning ur ett multidimensionellt perspektiv,
  • motivera val av behandlingsmetoder vid olika kliniska smärttillstånd.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

  • Reflektera över hur synsättet på smärta styr förhållningssätt, bedömning och åtgärdsförslag,
  • värdera aktuell forskning om bedömning och interventioner för olika smärttillstånd utifrån dess evidens för effekt.

Kursinnehåll

Kursens huvudsakliga innehåll är en fördjupning inom smärta och smärtbehandling. Fokus ligger på smärtfysiologi samt teorier och modeller för smärtupplevelsen ur olika dimensioner, smärtklassificering/smärtdiagnostik och verktyg för bedömning, uppföljning av individuell smärtupplevelse samt metoder för att behandla och bemästra olika smärttillstånd genom exempelvis sensorisk stimulering, fysisk aktivitet, farmakologiska behandlingsprinciper eller beteendemedicinskt förhållningssätt.

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen. Medicinska fakultetens utbildningar samverkar under utbildningstiden i återkommande interprofessionella moment. Interprofessionellt lärande innebär att studenter från flera professioner lär med, om och av varandra. Denna arbetsform stimulerar och stödjer studentens utveckling av professionell kompetens, samt förbereder studenten för interprofessionellt lagarbete och samverkan i den kommande yrkesutövningen.


I undervisningen på denna kurs tillämpas olika arbetsformer såsom föreläsningar, studieuppgifter, gruppdiskussioner och seminarier.

Examination

Deltagande i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen. Obligatoriska moment är gruppdiskussioner, seminarier och studieuppgifter. Kursen examineras fortlöpande genom bedömning av individuella prestationer vid de obligatoriska momenten samt i form av ett individuellt skriftligt fördjupningsarbete.

 

Skriftligt individuellt fördjupningsarbete, studieuppgifter och seminarier får examineras obegränsat antal gånger, av de studenter som inte uppnått godkänt resultat.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

 

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Omexamination

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. 

 

Examination för studenter med funktionsnedsättning

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. 

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. 

 

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av programutskott vid fysioterapeutprogrammet. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper om kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Institution

Institutionen för hälsa, medicin och vård
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 7.5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.