Smärta och smärtbehandling, 7.5 hp

Pain and Pain Management, 7.5 credits

8FYA23

Huvudområde

Fysioterapi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Allan Abbott

Kursansvarig

Karin Schröder

Studierektor eller motsvarande

Annika Heslyk

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
MGFY3 Fysioterapeutprogrammet 6 (VT 2024) 202414-202423 Svenska Ortsoberoende, US V

Huvudområde

Fysioterapi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Särskild information

Kursen samläses med studenter från masterprogrammet i medicinsk vetenskap samt studenter som läser kursen som fristående kurs.

Kursen ges för

  • Fysioterapeutprogrammet

Förkunskapskrav

  • Godkänd kurs Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning och funktionshinder, 30 hp
  • Godkänt basgruppsarbete och verksamhetsförlagd utbildning från kurs Fysioterapi, folkhälsa och arbetsrelaterad ohälsa, 24 hp

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

  • Förklara fysiologiska, psykologiska, sociala och existentiella aspekter på smärtupplevelsen och förklara sambanden ur ett multidimensionellt perspektiv,
  • förklara ur ett fysiologiskt perspektiv uppkomst och modulering av smärta samt förändringar i nervsystemet och deras betydelse för olika smärttillstånd.

 

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:      

  • Tillämpa smärtbedömning ur ett multidimensionellt perspektiv,
  • motivera val av behandlingsmetoder vid olika kliniska smärttillstånd.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

  • Reflektera över hur synsättet på smärta styr förhållningssätt, bedömning och åtgärdsförslag,
  • värdera aktuell forskning om bedömning och interventioner för olika smärttillstånd utifrån dess evidens för effekt.

Kursinnehåll

Kursens huvudsakliga innehåll är en fördjupning inom smärta och smärtbehandling. Fokus ligger på smärtfysiologi samt teorier och modeller för smärtupplevelsen ur olika dimensioner, smärtklassificering/smärtdiagnostik och verktyg för bedömning, uppföljning av individuell smärtupplevelse samt metoder för att behandla och bemästra olika smärttillstånd genom exempelvis sensorisk stimulering, fysisk aktivitet, farmakologiska behandlingsprinciper eller beteendemedicinskt förhållningssätt.

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen. Medicinska fakultetens utbildningar samverkar under utbildningstiden i återkommande interprofessionella moment. Interprofessionellt lärande innebär att studenter från flera professioner lär med, om och av varandra. Denna arbetsform stimulerar och stödjer studentens utveckling av professionell kompetens, samt förbereder studenten för interprofessionellt lagarbete och samverkan i den kommande yrkesutövningen.


I undervisningen på denna kurs tillämpas olika arbetsformer såsom föreläsningar, studieuppgifter, gruppdiskussioner och seminarier.

Examination

Deltagande i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen. Obligatoriska moment är gruppdiskussioner, seminarier och studieuppgifter. Kursen examineras fortlöpande genom bedömning av individuella prestationer vid de obligatoriska momenten samt i form av ett individuellt skriftligt fördjupningsarbete.

 

Skriftligt individuellt fördjupningsarbete, studieuppgifter och seminarier får examineras obegränsat antal gånger, av de studenter som inte uppnått godkänt resultat.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

 

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Omexamination

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. 

 

Examination för studenter med funktionsnedsättning

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. 

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. 

 

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av programutskott vid fysioterapeutprogrammet. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper om kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Institution

Institutionen för hälsa, medicin och vård
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 7.5 hp U, G

Ordinarie litteratur

Artiklar

Lidbeck, J., Centralt störd smärtmodulering vid muskuloskeletal smärta: Ny kunskap kräver ny modell för mekanismbaserad smärtanalys Lakartidningen (Lakartidningen, 16 October 2007, 104(41):2959-2964)
Marchand, Serge, The Physiology of Pain Mechanisms: From the Periphery to the Brain Rheumatic Disease Clinics of North America 2008 34(2):285-309
Melzack, Ronald, Katz, Joel, Pain WIRE Cogn. Sci. 2013 4:1-15

Kompletterande litteratur

Böcker

Apkarian, A. V., (2008) Pain perception in relation to emotional learning
Baron, R., (2006) Mechanisms of Disease: neuropathic pain—a clinical perspective
Breivik, Harald, Collett, Beverly, Ventafridda, Vittorio, Cohen, Rob, Gallacher, Derek, (2006) Survey of chronic pain in Europe: Prevalence, impact on daily life, and treatment
Campbell, Claudia M., Edwards, Robert R., (2009) Featured new investigator: Mind–body interactions in pain: the neurophysiology of anxious and catastrophic pain-related thoughts
Crombez, G., Van Damme, S., Eccleston, C., Vlaeyen, J.W.S., Karoly, P., (2012) Fear-avoidance model of chronic pain: The next generation
Flink, I.K., Boersma, K., Linton, S.J., (2010) Catastrophizing moderates the effect of exposure in vivo for back pain patients with pain-related fear
Garcia-Larrea, L., Peyron, R., (2013) Pain matrices and neuropathic pain matrices: A review
Gatchel, R.J., Theodore, B.R., (2008) Evidence-based outcomes in pain research and clinical practice
Gatchel, Robert J., Peng, Yuan Bo, Peters, Madelon L., Fuchs, Perry N., Turk, Dennis C., (2007) The biopsychosocial approach to chronic pain: Scientific advances and future directions
Gerdle B, Ghafouri B, Ernberg M, Larsson B, (2014) Chronic musculoskeletal pain: review of mechanisms and biochemical biomarkers as assessed by the microdialysis technique
Gullacksen, Ann-Christine, Lidbeck, Jan, (2004) The life adjustment process in chronic pain: Psychosocial assessment and clinical implications
Jensen, K. B., Petrovic, P., Kerr, C. E., Kirsch, I., Raicek, J., Cheetham, A., Spaeth, R., Cook, A., Gollub, R. L., Kong, J., (2014) Sharing pain and relief: neural correlates of physicians during treatment of patients
Katz, Joel, Seltzer, Ze'ev, (2009) Transition from acute to I chronic postsurgical pain: risk factors and protective factors
Lannersten, Lisa, Kosek, Eva, (2010) Dysfunction of endogenous pain inhibition during exercise with painful muscles in patients with shoulder myalgia and fibromyalgia
Larsson, B., Björk, J., Börsbo, B., Gerdle, B., (2012) A systematic review of risk factors associated with transitioning from regional musculoskeletal pain to chronic widespread pain
Leeuw, Maaike, Author, Goossens, Mariëlle E. J. B., Author, Linton, Steven J., Author, Crombez, Geert, Author, Boersma, Katja, Author, Vlaeyen, Johan W., Author, Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap, Originator, (2007) The fear-avoidance model of musculoskeletal pain: current state of scientific evidence
Linley, J. E., Rose, K., Ooi, L., Gamper, N., (2010) Understanding inflammatory pain: ion channels contributing to acute and chronic nociception
Linton, S. J., Hallden, K., (1998) Can We Screen for Problematic Back Pain? A Screening Questionnaire for Predicting Outcome in Acute and Subacute Back Pain
Linton, Steven J., Buer, Nina, Samuelsson, Lars, Harms-Ringdahl, Karin, (2010) Pain-related fear, catastrophizing and pain in the recovery from a fracture
Mantyh, Patrick W., (2014) The neurobiology of skeletal pain
Meeus, Jo Nijs Mira, Meeus, Mira, Cagnie, Barbara, Roussel, Nathalie A., Dolphens, Mieke, Van Oosterwijck, Jessica, Danneels, Lieven, (2014) A Modern Neuroscience Approach to Chronic Spinal Pain: Combining Pain Neuroscience Education With Cognition-Targeted Motor Control Training
Mifflin, K. A., Kerr, B. J., (2014) The transition from acute to chronic pain: understanding how different biological systems interact
Morley, S., (2008) Psychology of pain
Moseley, G. L., (2003) A pain neuromatrix approach to patients with chronic pain
Nieuwenhuijsen, Els R., Zemper, Eric, Miner, Kathleen R., Epstein, Marcy, (2006) Health behavior change models and theories: Contributions to rehabilitation
Nijs, J., Struyf, F., Roussel, N., Oosterwijck, J.V., Daenen, L., Kuppens, K., Vanderweeën, L., Beckwée, D., Voogt, L., Moloney, N., Torres-Cueco, R., Girbés, E.L., Paul Van Wilgen, C., Hermans, L., Meeus, M., Clark, J., (2014) Applying modern pain neuroscience in clinical practice: Criteria for the classification of central sensitization pain
Nijs, Jo, Kosek, Eva, Van Oosterwijck, Jessica, Meeus, Mira, (2012) Dysfunctional Endogenous Analgesia During Exercise in Patients with Chronic Pain: To Exercise or Not to Exercise?
Nijs, Jo, Malfliet, Anneleen, Ickmans, Kelly, Baert, Isabel, Meeus, Mira, (2014) Treatment of central sensitization in patients with 'unexplained' chronic pain: an update
Roussel, N.A., Nijs, J., Meeus, M., Mylius, V., Fayt, C., Oostendorp, R., (2013) Central Sensitization and Altered Central Pain Processing in Chronic Low Back Pain: Fact or Myth?
Sandborgh, Maria, Lindberg, Per, Denison, Eva, (2008) The Pain Belief Screening Instrument (PBSI): Predictive validity for disability status in persistent musculoskeletal pain
Schaible, H.-G., (2007) Peripheral and Central Mechanisms of Pain Generation
Scott, K.M., Bruffaerts, R., Tsang, A., Ormel, J., Alonso, J., Angermeyer, M.C., Benjet, C., Bromet, E., de Girolamo, G., de Graaf, R., Gasquet, I., Gureje, O., Haro, J.M., He, Y., Kessler, R.C., Levinson, D., Mneimneh, Z.N., Oakley Browne, M.A., Posada-Villa, J., Stein, D.J., Takeshima, T., Von Korff, M., (2007) Research report: Depression–anxiety relationships with chronic physical conditions: Results from the World Mental Health surveys
Slater, Mark A., Weickgenant, Anne L., Greenberg, Melanie A., Wahlgren, Dennis R., Williams, Rebecca A., Carter, Christian, Patterson, Thomas L., Grant, Igor, Garfin, Steven R., Webster, John S., Atkinson, J. Hampton, (2009) Original article: Preventing Progression to Chronicity in First Onset, Subacute Low Back Pain: An Exploratory Study
Sullivan, Michael J.L., Adams, Heather, Tripp, Dean, Stanish, William D., (2008) Stage of chronicity and treatment response in patients with musculoskeletal injuries and concurrent symptoms of depression
Tantau, C., (2009) Accessing Patient-Centered Care Using the Advanced Access Model
Turk, Dennis C., Dworkin, Robert H., Revicki, Dennis, Harding, Gale, Burke, Laurie B., Cella, David, Cleeland, Charles S., Cowan, Penney, Farrar, John T., Hertz, Sharon, Max, Mitchell B., Rappaport, Bob A., (2008) Identifying important outcome domains for chronic pain clinical trials: An IMMPACT survey of people with pain
Vowles, Kevin E., McCracken, Lance M., (2008) Acceptance and values-based action in chronic pain: A study of treatment effectiveness and process
Westman, Anders, Linton, Steven J., Öhrvik, John, Wahlén, Petra, Theorell, Töres, Leppert, Jerzy, (2010) Controlled 3-year follow-up of a multidisciplinary pain rehabilitation program in primary health care
Wicksell, R.K., Ahlqvist, J., Olsson, G.L., Bring, A., Melin, L., (2008) Can exposure and acceptance strategies improve functioning and life satisfaction in people with chronic pain and whiplash-associated disorders (WAD)? A randomized controlled trial
Woolf, Clifford J., (2011) Review: Central sensitization: Implications for the diagnosis and treatment of pain
Young Casey, Corinna, Greenberg, Melanie A., Nicassio, Perry M., Harpin, R. Edward, Hubbard, David, (2008) Transition from acute to chronic pain and disability: A model including cognitive, affective, and trauma factors
Åsenlöf, Pernilla, Denison, Eva, Lindberg, Per, (2009) Long-term follow-up of tailored behavioural treatment and exercise based physical therapy in persistent musculoskeletal pain: A randomized controlled trial in primary care

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.