Litteraturfördjupning inom fysioterapi, 7.5 hp

Literature Review in Physiotherapy, 7.5 credits

8FYA29

Huvudområde

Fysioterapi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Paul Enthoven

Kursansvarig

Paul Enthoven

Studierektor eller motsvarande

Annika Heslyk

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
MGFY3 Fysioterapeutprogrammet 6 (HT 2024) 202435-202444 Ortsoberoende, US V
MGFY3 Fysioterapeutprogrammet 6 (HT 2024) 202445-202502 Ortsoberoende, US V

Huvudområde

Fysioterapi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Särskild information

Kursen samläses med studenter från masterprogrammet i medicinsk vetenskap samt med studenter som läser kursen som fristående kurs. Fördjupningsarbetet genomförs i normalfallet i par om två studenter med liknande intresseområde.

Denna kurs kan komma att ges på engelska.

Kursen ges för

 • Fysioterapeutprogrammet

Kursen ges för

 • Fysioterapeutprogrammet

Förkunskapskrav

 • Godkänd kurs Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning och funktionshinder, 30 hp
 • Godkänt basgruppsarbete och verksamhetsförlagd utbildning från kurs Fysioterapi, folkhälsa och arbetsrelaterad ohälsa, 24 hp

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Beskriva aktuell forskning inom medicinsk vetenskap med inriktning mot fysioterapi,
 • förklara teorier samt deras praktiska tillämpning inom ett valt fördjupningsområde.

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Välja och tillämpa för uppgiften relevanta litteraturgranskningsmetod,
 • kommunicera den vetenskapliga forskningsprocessen vid litteraturgranskning och aktuell kunskap inom det valda fördjupningsområdet genom ett skriftligt fördjupningsarbete.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Utifrån forskningsprocessen värdera metod, resultat och slutsats samt utifrån denna värdering presentera och diskutera det egna fördjupningsarbetet och diskutera andras fördjupningsarbeten,
 • analysera och dra slutsatser grundat på insamlat material samt relatera resultat till såväl teori som praktik,
 • värdera aktuell forskning inom valt fördjupningsområde samt relatera det valda fördjupningsområdet till andra vetenskapsområden

Kursinnehåll

Kursens huvudsakliga innehåll är en litteraturfördjupning inom medicinsk vetenskap med inriktning mot fysioterapi. Studenterna genomför en strukturerad litteratursökning, granskar ett urval av artiklarna samt sammanställer och diskuterar resultatet i ett skriftligt fördjupningsarbete. Fokus är analys av kunskapsområdet och dess tillämpning där samspel mellan teori och klinisk tillämpning särskilt beaktas.

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna.

Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulerafrågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap.

I undervisningen i denna kurs tillämpas olika arbetsformer såsom litteraturstudier, peer-review, handledning samt seminarier.

Examination

Kursen examineras fortlöpande genom bedömning av individuella prestationer vid seminarier samt ett skriftligt fördjupningsarbete med efterföljande respondent-och opponentskap. Obligatoriska moment är seminarier. Deltagande i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen.

Information om anmälan till och tidpunkt för examinationen lämnas vid kursintroduktionen och framgår skriftligt av studiehandledningen. 

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skär och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. 

Den som med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid examination eller när en studieprestation annars ska bedömas kan underkännas på densamma.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av programutskott vid fysioterapeutprogrammet. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjudsnormalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegerarätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Institution

Institutionen för hälsa, medicin och vård
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 7.5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.